72752. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szárnyasvad és szárnyas akasztására

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72752. szám. XVI/a. OSZTÁLY­Berendezés szárnyasvad és szárnyas fölakasztására. MUMMERT HERMANN KERESKEDŐ LÁHNBEN. A bejelentés napja 1917 november hó 19-ike. Elsőbbsége 1917 március hó 17-ike. A találmány tárgya szárnyasvadniak és más szárnyasoknak üzlethelyiségek­ben, a vadásztáskán stb. való fölaikasztá­sára vonatkozik. Eddig a szárnyasokat rendszerint zsinegekre akasztották föl; a asineg azonban jelenleg nehezen sze­rezhető be, de különben is úgy a föl­akasztás, mint a leoldás sok időt vesz igénybe és a vad könnyen el is veszt­hető. A találmány értelmében a tartószerke­zet a szárnyas egyik lábát megragadó két rugalmas karból és az ezen karok szétválását megakadályozó átcsappant­ható biztosítékból áll. A mellékelt .rajz a találmány tárgyá­nak foganatosítási alakjait mutatja. Az 1. ábrán vadásztáskák, hátizsákok és effélék számára való berendezés elöl­nézete, a 2. ábrám ugyanannaík az 1. ábra A—B vonala szerint vett metszete ós a 3. ábrán oldalnézete látható. A 4. ábrán üzlethelyiségek, elárusítóáll­ványok és effélék számára. Való tartó­szerkezet oldalnézete nyitott és az 5. ábrán ugyanaz zárt biztosítékkal van föltüntetve. A 6. ábrán a 4. ábrához tartozó fölül­nézet és a 7. ábrán a 4. ábra C—D vonala szerint vett metszet látható. Az 1—3. ábrán föltüntetett foganatosí­tási alaknál az (a) fémsávon a rugalmas (b) és (c) karok vannak megerősítve. A karok egy-egy meggörbített, vékony rugalmas bádogdarabból állnak, melyek az (a) sáv hasítékán át Vannak vezetve ós a (d) pecek állal biztosíttatnlalk. Az egyik, pl. a (b) kar szabad végén füleccsé van ösiszehajlítva, míg a másik kar vége kampósan van kiképezve. A fülecs tartja a kengyelalajkban kiképezett (e) biztosí-r tékokat. A (c) kar végén kiképezett kampó a biztosíték oldását abban az esetben is meggátolja, ha a (c) kar fa­ágakba vagy effélékbe ütközik. Az 1. és 2. ábra baloldalán a biztosíték nyitott, a jobboldalon pedig zárt helyzetben van föltüntetve. Az (a) fémsáv lyukakkal, kampókkaj vagy füleosekkel lehet el­látva, melyek segélyével a Vadásztáskán vagy a hátizsákon megerősíthető. A tartónak a 4—7. ábrán föítüntetlett foganatosítási alakja biztosítótű alakjá­ban összehajtó ott acéldrótból áll, mely

Next

/
Thumbnails
Contents