72752. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szárnyasvad és szárnyas akasztására

az (f) gyűrűt tartalmazó hurkot képez. A gyűrűtől egyrészt az egyenes (g) rész, másrészt a tartó síkjára merőleges hely­zetű kis (fa) hurokkal ellátott (i) rész indul .ki. A (fa) hurok a (g) részt körül­fogja és vezeti. A (g) és ,az (i) részdk ugyanazon a helyen derékszögben meg vannak hajlítva, egy darabig oldalt nyúl­nak és ezutáh erős faajlássál, az (o) íü­lec.s képzése jnellett vissza vannak haj­lítva, mimellett a (g') és (i') karokat ké­pezik. Ezen karok mellső végeikhez közel a szárnyas egyik lábának fölvételére szol­gáló (k) ós (m) hajlásokat mutatják. Az (o) füleosbe a derékszögben meghajlított (p) kengyel (4. ós 5. ábna) van be­akasztva. A kengyel meghajlított végen két (r) és (s) nyúlvány van kiképezve, melyek a biztosíték behajlításántál vagy zárásánál a (g, i) részek fölé nyúlrtak és ezáltal a kengyelt fogvatartják. A berendezés használati módja a kö­vetkező: A szárnyas lábát nyitott biztosítéknál (lásd az 1. ábra baloldalát és a 4. ábrát) a (b, c), illetve (g\ i') karok közé toljuk, míg csak a karok meggörbített résziéin föl nem fekszik. Ezután a bizíosítóken­gyel't zárjuk (lásd az 1. ábra jobboldalát és az 5. ábrát). A láb most biztosan rög­zítve van és a szárnyas nem eshet le. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés szárnyas|vadnak és szár­nyasoknak üzlethelyis égekbens va­dásztáskákon és efféléken való föl­akasztására, jellemezve az egyik szár­nyasláb fogvatartására való két rugal­mas kar és a karok szétválását meg­akadályozó átcsáppamtható biztosíték által. 2. Az 1. igényben védett berendezés fo­ga natosítási alakja különösen szár­nyaskereskedésekben való haszná­latra, azáltal jellemezve, hogy a karo­kat dróthurok derékszögben meghaj­lított végei képezik, míg a biztosíték derékszögben meghajlított kengyelből áll, mely a karok közös pontján for­gathatóan van megerősítve. 3. Az 1. igényben védett berendezés fo­ganatosítási alakja, különösen vadá­szok részére, azáltal jellemezve, hogy a rugalmas karok a hátizsákon vagy a vadásztáskán megerősíthető fém­sávon vannak elrendelve, míg a ken­gyelalakban kiképezett biztosíték az egyik kar végén van megerősítve és a másik kar végét átfogja. 4. Az 1. és 3. igényben védett berende­zés foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy az .egyik kar vége védő­kampóvá van kiképezve. (1 rajzlap melléklettel.) PÁLL** RÉSZVÉNY 1 AASMAG NYOMDÁJA PUDAPESTEH

Next

/
Thumbnails
Contents