72751. lajstromszámú szabadalom • Újítások váltótárcsákon

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72751. szám. V/a/l. OSZTÁLY­Újítások váltótárcsákon. LUGOSSI IGNÁC BÁDOGOSMESTER BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 május hó 11-ike. / A találmány tárgya olyan váltótárcsa, melynek jellemzője, hogy összes részei forrasztás nélkül, kizárólag csákozás, haj­lítás (sajtolás) és áíkarimázás (karcolás) útján Vannak kiképezve, illetve egymás­sal összekötve. Eddig a váltótárcsákat oly módon készítették, hogy a lámpatok két homlokfalát és annak köpenyét egy­mással összeforrasztották. A homlokfa­lakból a szabványos nyíljelzéseket meg­adó nyílásokat csákozták ki és ezekhez a jelzőüvegek .vezetékeit hozzáforrasztot­ták. Hasonló módon történt az oldalajtók és egyéb szerelvények kiképzése is. Ettől az előállítási eljárástól a jelenlegi forrasz­hiány miatt el kellett térni és oly gyár­tási módot kellett találni, mely a foriiasz alkalmazását mellőzhetővé teszi. Az egy­mással összekötendő részek nagy száma ős különösen az üvegvezetékeik létesítése a föladat megoldását megnehezítette. Mindazonáltal sikerült oly megoldást ta­lálná, mellyel a váltótárcsla az egyes alkat­részek számának csökkentése mellett minden foraaszitás nélkül egyszerű mó­don előlállítható. Természetes, hogy a ta­lálmány tárgyának nemcsak a jelenlegi forraszhiányna való tekintettel van jelen­tősége, hanem az ettől függetlenül is ha­ladást jelent, amennyiben a forrasztás mellőzése következtében a részeik számá­nak csökkentését és azok sokkal bizto­sabb összeköttetését teszi lehetővé. A mellékelt rajzon a találmány íárgyát képező javítást két szabványos kiképzésű váltótárcsán mutatjuk be. Az 1. ábrán az egyik foganatosítási alak az egyik homloklap eltávolítása, után né­zetben, nyitott oldalajtóval, a 2.. ábrán pedig ugyanez a foganatosí­tási alak függőleges metszetben, eltávolí­tott kürtövei látható. A 3. ábrán (az 1. ábra 3—3 voniala szerint vett metszet van föltüntetve. A 4. ábrán az ajtót az 1. és 5. ábra 4—4 vonala szerint vett metszetben, az 5. és 6. ábrán pedig a második fogana­tosítási alakot az 1. és 2. ábrához hasonló nézetben, illetve metszetben mutattuk be. A váltótárcsa teljesen szabványos ki­képzésű, úgy hogy annak részletes ismer­tetése fölösleges. Lényeges csakis az egyes részeknek forrasztás nélkül, kizá­rólag csákozással, hajlítással (sajtolásr sjal) és átkarimázássial (korcolással) v'aló kiképzése és egyesítése. Az egyetlen se­gédeszköz, , amelyet ezen műveleteken kívül igénybe veszünk, a szögecselés.

Next

/
Thumbnails
Contents