72750. lajstromszámú szabadalom • Önműködően tömítő dugattyú és tömszelence szivattyúkhoz

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. gg^ K1R SZABADALMI TCW HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72750. szám. XXI/o. OSZTÁLY­Önműködően tömítő dugattyú és tömszelence szivattyúkhoz. HONEGGER GUSZTÁV MÉRNÖK SAALE/M MERSEBURGBAN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 19-ike. Elsőbbsége 1916 október hó 2-ika Szivattyúkhoz való olyan dugattyú- és tömítőszelencetömítések nem voltak ed­dig ismeretesek, melyek különböző nyo­másoknál, hőfokoknál és folytonos üzem­nél a szállítandó folyadék mindenkori nyomásániák (melyet, az alábbiakban szállítási nyomásnak fogunk nevezni) megfelelő odaszorítlást, Vagy azzal ará­nyosan ható tömítést önműködően és folytonosan létesíteni képesek lennének. Az önműködően megfeszülő tömítő­gyűrűkkel bíró ismert tárcsadugattyúk csak alacsony szállítási nyomásnál hasz­nálhatók, a bőrkarmantyúkkal bírók pe­dig csak -hideg és kémiailag tiszta folya­dékoknál, míg a beillesztelt zárt csögyű­rűklke! ellátott tömszelentíék, melyeknél a .csőgyűrűk belsejében nyomás uralko­dik és a csőgyüríík kerülete körül a tö­mítőszervek vannak elrendezve, rövid idei használat után teljesen fölmondják a szolgálatot. A jelen találmány tárgyánál ezzel szemben a szállítási nyomás nyitott, csak nyilt átmérőjükön fogvatartott, egyéb­ként azonban szabadon mozogható gyűrűmembránok, illetve gyürűkarman­tyúk belső üregére hat, vagy pedig szabadon mozogható gyűrűkarmöntyúk belső főlületére, mely membránok, vagy karmantyúk körül a tömítőszervek vannak elrendezve úgy, .hogy utóbbiak a nyomás behatása alatt folytonosan ön­működő tömítéssel dolgoznak. A mellékeit rajz 1. ábrája a tárcsadugattyú egyik, csak egy gyürümembránnal és egy szeleppel ellátott foganatoisítási alakját mutatja, melynél a szelep, a szállítási nyomás által vezéreltetve, a gyűrümembrán belső üregét a szivattyú mindenkori nyomó­terével köti össze. A 2. ábra a tárcsadugattyúnak két gyűrű­membránnal ellátott fogaríatasitási pél­dáját tünteti föl, melynél mindegyik nyomótér mindig a vele szomszédos gyűrűmembránnal áll összekötteitésben. A 3. ábra dugattyúrudakhoz való tömsze­lence egy foganatosítási példáját tünteti föl, melynél a tömítőszerveket ia szállí­tási nyomás a dugattyú rúdhoz szorííja és ezáltal létesül az önműködő tömítés. Az 1. ábra szerint laz (1) duga'ttyúrúdon a (2) tárcsadugattyú és a (3) dugattyú: födél szilárdan van megerősítve. A (2) dugattyú lépcsősen keskenyítelt részére a (4) gyűrümembrán van föltolva, mely­ben egy (6) nyílással bíró (5) szétfeszülő

Next

/
Thumbnails
Contents