72750. lajstromszámú szabadalom • Önműködően tömítő dugattyú és tömszelence szivattyúkhoz

gyűrű foglal helyet. A (4) membránt a (3) dugattyúfödél a (2) dugattyúhoz szo­rítja és a (7) tömítőgyűrűk elzárják azt. A ,(2) dugattyú (8) furatában a (9) szelep eltolhatóan van elrendezve. E szelep két oldalán (11) csatornákkal bíró (10) sze­lepfészkek vannak elhelyezve. A (4) membrán körül egy fölhasított (12) fe­szítőgyűrü foglal helyet és ekörül Vannak elhelyezve a (13) tömítőgyűrűk. A (8) és (6) furat a (14) furat útján egymással össze van kötve. A (15) furatokat (16) lemezrúgók zárják kifelé el. A dugattyúlöket megkezdődésekor a dugattyú előtt lévő mindenkori nyomó­térből folytadék jut a (11) csatornán át a (8) furatba, úgy hogy a (9) szelep el­tolódik a mindenkori szívótér felé, a (14) nyílásokat szabaddá teszi és így a szállí­tási nyomás bejuthat a (4) membrán belső üregébe. Ezáltial a membrán su­gárirányban alakváltozást szenved, mely mozgásban a fölhasított (12) feszitögyürü és az ekörül elrendezett (13) tömítőgyű­rűk is résztvenni kénytelenek. A (13) tömítőgyűrűk ezáltal a henger belső fö­lületéhez szorulnak, úgy hogy önműködő tömítés létesül a dugattyú és a henger közt. Ez az odaszorítás, vagy tömítés a du­gattyú megfordulásáig tart, mire a (9) szelep ellenkező irányban tolódik el a (8) furatban és a másik dugattyú oldal szállítási nyomása jut most be a (4) membrán belső üregébe. A szállítási nyomás által előidézett azok a nyomások, melyek a (4) mem­brán külső fölületén fölléphetnének és a membrán hatását megsemmisíthetnék, a (12) feszítőgyürü bevágásán és a (15) furaton át, a (1G) lemezrúgó fölemelése közben a mindenkori szívótérbe fúvat­nak ki. A 2. ábrán Látható foganatosítási pél­dánál a (2) tárcsadugattyú lépcsősen keskenyített, részére balról és jobbrol egy-egy (4) gyűrümembrán van föltolva, melyben egy-egy (6) furattal bíró (5) széí feszülő gyürü van elrendezve. A membránokat a két (3) dugattyúfödél szorítja a (2) tárcsadugattyúhoz és a (7) tömítőgyűrűk zárják azokat el. A (2) du­gattyúban mindkét dugattyúfödéloldál felé egy-egy (8) furat van elrendezve, mely egy-egy (14) furat útján van a két (6) furattal összekötve. Mindkét (4) membrán körül egy-egy fölhasított (12) feszítőgyürü és ekörül (13) dugattyútömítőgyűrűk vannak el­rendezve. A két (4) membránt kívülről körülvevő tér a (15), (17) és (18) fura­tok útján a henger mindenkori szíVó­oldalával van összekötve. A nyomóperiódus megkezdésekor a szállítási nyomás, a (8), (14), (6) nyíláso­kon át, a mindenkori nyomótérrel szom­szédes (4) membrán belső üregébe jut. Ezáltal ez a (4) membrán sugáriránybán alakváltozást szenved, mely mozgásban a fölhasított (12) feszítőgyürü éte az eköré fektetett (13) tömítőgyűrűk is résztvenni kénytelenek. Utóbbiak ezálfal a henger belső falához szorulnak, úgy hogy az ön­működő tömítés létesül a dugattyú ós a henger közt. A belsejében szállítási nyo­más alatt álló (4) gyűrűmembrán külső kerülete ekkor a (15), (17), (18) nyílá­sokon át, melyek a szívóoldallal állnak összeköttésben, önműködően tehermen­tesíttetik. Az egyik (4) gyürűmembránra vonatkozólag fönnálló nyomóperiodus alatt a másik, a szívóoldal felé fordított (4) membrán terheletlenül marad. A lö­ketváltozáskor a két (4) membrán munkamódja fölcserélődik úgy, hogy az eddig megterhelve volt (4) membrán most tehermentesíttetik, az eddig teher­mentesítve volt másik (4) membrán pe­dig megterheltetik. Hogy a (4) membrán belsejében ural­kodó nyomás nagyságát a szállítási (nyomó-) térben uralkodó nyomásától függetlenné tegyük, a nyomást kívülről egy az (1) dugaltyűrúdban lévő (18) fu­raton át is bevezethetjük. A 3. ábrán föltüntetett tömszelence a szivattyú- és a gőzgéphenger közt van el­rendezve. Az (1) gőzgéphengerben dol-

Next

/
Thumbnails
Contents