72746. lajstromszámú szabadalom • Áramleszedő elektromos vasútak részére

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72746. szám. V/s/a. OSZTÁLY. ÁramleszedS elektromos vasutak részére. C. CONRADTY CÉG NÜRNBERGBEN. A bejelentés napja 1917 sseptember hó 29-ike. Elsőbbsége 1916 április hó 28-ika. A találmány tárgya oly áramleszedö elektromos vasutak részére, melynek csószókengyele hossztengelye körül elfor­gatható csúszódarabbal van ellátva. A találmány lényege abban áll, hogy a csúszódarab és a csúszókengyel elektro­mos és mechanikus összeköttetéséi min­den tojvábbi ágyazás kizárásával a csúszó­dairab hossza irányában terjedő és el csa­varásra igénybevett rúgók létesítik. Ezen elrendezés az áramleszedők csú­szódarabjainál eddig alkalmazott lemez­rúgökkal szemben azzal az előnnyel jár. hogy a csúszódarab üzem közben egy­részt állandóan pontosan és sZéles fölü­lettel fekszik te munkavezetékhez, míg másrészt a rúgók az áram átvezetését is ügy eszközlik. hogy az ágyazás folytán az árajmátmeneft megszakítása nem kö­vetkezihetik be és rossz átmeneti helyek nein léphetnek föl. Ezen hátrányok az eddigi elrendezéseknél állandóan észlel­hetők volitak. A jnellékolt rajzon a találmány tárgyá­nak két foganatosítási alakja van föltün­tetjve. Az elisö kivitel (1—4. ábila) közön­séges csúszókengyeles áramleszedőn, a másik kivitel (5—8. ábra) pedig ollószerü elrendezésű áramleszedőn van ábrá­zolva, Az 1. ábrán az első foganatosítása alak csúszódamabjának egyik vége elölnézet­ben, ,a 2. ábrán ugyanez fölülnézétben, a 3. és 4. ábrán pedig az 1. ábra A—B, illetve C—D vonala szerint vett metszet­ben ,van föltüntetve. Hasonlóképen az 5. ábrán a második foganatosítási alak csúszódarab járnak egyik vége elölnézet­ben, a 6. ábrán fölülnézetben, a 7. és 8. ábrán pedig az 5. ábra E—F, iltótve G—H vonala szerint vett metszet­ben látható. Mindkét kiviteli módozatnál a osúszó­darabot az (1) széndarabok képezik, me­lyek a megfelelően alakított (2) tartón vannak elrendezve; a tartó végeinél fekvő két (3) záródailab az (5) foglalaítokkal van ellátva. A leírt módon ötsszeáUítoU csúszódarab a (4) ,csú szókengyelndk cslak a végeken alkalmazott híd részére van föltolva. A (4) esúszókengyelnelk a hMa­kát képező számvégein egy-egy (6) rúgó (lemez-, csavar-, tekercsrugó vagy efféle) Van elrendezve; a rúgók a csúszódarab

Next

/
Thumbnails
Contents