72744. lajstromszámú szabadalom • Tükrös szteroszkóp

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. jfo KIR SZABADALMI gSg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72744. szám. Vll/d. OSZTÁLY. Tükrös sztereoszkóp. . BUDA LÁSZLÓ FŐGIMNÁZIUMI TANÁR BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 9-ike. A közönséges sztereoszkóp, mint isme­retes, két sztereó-lencséből, egy válasz­falból és egy képtartóból áll és a kep­reagyság körülbelül 8X16 cm. Jelen találmány célja a rendesnél nagyobb méretű sztereó-fölvételek nagy látószögű szemléltetése. Ezt a célt azáltal érjük e'l, hogy a tokban két tükörpárt alkotó négy síktükröt alkalmazunk és helyezünk el akkép, hogy a tükörpárok egyik tükre a bal-, vagy jobboldali föl­vételről készült és a bal-, vagy jobboldali sztereolencse mellett elhelyezett fénykép felé hajlik, a tükörpárok másik tükre pedig ferdén van a sztereolencse mögé helyezve. A tükrök alkalmazása folytán a 12X12 cm. nagyságú kél kép egymás födése nélkül oly közel kerül egymáshoz, hogy középpontjaik távolsága megfelel a pupilla távolságnak, illetőleg, hogy a két kép szubjektív egyesítése a sztereolencsék útján végbemehet. A tükrös sztereoszkóppal nagyobb a képfölület és ennek megfelelően nagyobb a látószög. Azonkívül a fölvevő fénykép­lencsék egymástól 12—13 cm.-nyire lehet­nek. Ezzel a fölvétel sokkal plasztiku­sabbá válik. A csatolt rajzon a találmány tárgya példakép vett foganatosítási alakjában van íököntetve és pedig az 1. ábra a tükrös sztereoszkóp sémás fölülnézete, a 2. ábra a sztereolemcsékkel fölszerelt képtartó elölnézete, a 3. ábra a baloldali tükröket tünteti föl. Ezen tükrös sztereoszkópnál a kamra mellső falán- a középvonaltól kétoldalt egy-egy (sl, s2) sztereolencse Van alkal­mazva és a két .lencse között az orr el­helyezésére való j(b) bemélyedés van ki­képezve. A bal sztereolencse (isi) mellett a mellső fal belső oldalán a baloldali fölvételről készült (B) fénykép, ez előtt a kép felé szög alatt hajtó (TI) tükör, a sztereolencse mögött pedig ,a ferdén elhelyezett (T2) tükör foglal helyet. Ugyanily módon a jobb sztereolencse (s2) mellett .a jobboldali fölvétel (J) képe és ez előtt a (TI, T2) tükrökhöz szim­metriásan a (TI, TII) tükrök állanak. A (B) kép felé hajló (TI) tükör révén a (Bl) .képzetes kép keletkezik, melyet az (sl) lencse mögé ferdén elhelyezett (T2) tükör a (B2) helyzetbe hoz, hol középpontja a szem tengelyére jut. Ugyanily módon hozható az (s2) sztereo­lencse mellé elhelyezett (J) jobboldali

Next

/
Thumbnails
Contents