72743. lajstromszámú szabadalom • Serlegmű

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 7274B. szám. V/f. OSZTÁLY Serlegtnű. ADOLF BLEICHERT & C° CÉG L1PGSE-G0HLISBAN. A bejelentés napja 1917 angnsitns hó 8-ika Elsőbbsége Í916 augusztus hó 14-ike. Számos ipari berendezés, a nyersanyag gok és a hulladékok továbbítására, kény­telen volt eddig emberi erői igénybe­venni és lemondani az olcsón dolgozó mieoharfikus szállítóeszközökről, mtert a szállítandó nyersanyagok mennyisége oly kicsiny volt, hogy mechanikus szállító­berendezés építése igen drága lett volna. Ilyen esetekben egyszerű kötéldobokkal, fölvonókkal és effélékkel segítettek ma­gukon az ipartelepek, melyeket többnyire kézzel kellett kiszolgálni. Főleg a kisebb erőtelepek, kazánjaiknak szénnel való táplálására és hamujuk eltávolítáisára, a mechanikus szállítóeszközök, mint serlegművek, elektromos függővasutak, vagy effélék használatáról, melyek a széni erakóhelyet a szénfölhasználóhely­lyel és a hamuiszekrényt a hamugödörrel kötik önműködően össze, lemondani voltak kénytelenek, dacára annak, hogy fönállott annak szüksége, hogy a drága és időnkint csak nagy nehézségekkel megszerezhető emberi munkát kiküszö­böljék a kazántelepek kiszolgálásából. A jelen találmány ezl a hátrányt szün­teti meg azáltal, hogy bár kisebb szállí­tandó tömegeknél is a nagy helyen mozgó, nagy .serlegmüveik valamennyi ' előnyével rendelkezik, — beszerzési költ­ségeit illetőleg jelentékenyen olcsóbb, mint ezek. , A találmány tárgya olyan serlegmű, mely — az eddigi kivitelekkel ellenitét­ben — nem egy irányban fut körül, ha­nem ingó mozgással ide-odaimozgatható, mimelleitt pl. a szenet. egyik helyén ön­magában véve ismert töltőszerkezet se­gélyével serlegeibe fölveszi ós másiik he­lyén, önmagában véve ismert módon, a tüzelötölcsérbe billenti ki. Célszerű emel­lett a serlegláncot .nem egész terjedelmét ben fölszerelni serlegekkel, hanem csiak egyik részében serlegláncnak kiképezni, azaz pl. egy két vagy három serleggel el­látni, egyéb részében pedig csak a serleg­lánc húzószervét, mely kötélnek, vagy láncnak lehet kiképezve, alkalmazni és önmagában véve ismert módon hajtani. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatositási példája van be­mutatva. . • A serleglánc egyes (a) Serlegekből áll, melyek a rajzolt foganatositási példánál egyetlen hármas csoportban vannak el­rendezve. A serlegeket tetszőleges ismert szerkezeiü (b) töltőberendezéssel lehet megtölteni. A serlegek (ej végnélküli

Next

/
Thumbnails
Contents