72742. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kefék, seprők és effélék előállítására

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. gfe KIR. SZABADALMI |S§Í> HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72742. szám. XX/e. OSZTÁLY Eljárás kefék, söprők és effélék előállítására. BRÜCKNER FERDINÁND CUKRÁSZ SAARBRÜCKENBEN. A bejelentés napja 1917 máreius hó 20-ika. A találmány tárgya eljárás fűhöz ha­sonló cserjékből, pl. rekettyéből, avarfü­ből stb. az egyes szárak, illetve a száraik­ból hasítással kapott részek egyenkint való kötegezése által készített kefék, sep­rők és effélék előállítására. Keféknek és seprőknek sertékből ós készen szállított rostokból (piassava) való ismeretes. Ezen anyagok azonban rendikívül drágák, illetve jelenleg egyáltalában be sem sze­rezhetők. Seprőknek rőzsékből való elő­állítása pedig csak oly esetekben lehet­séges, ba az egész ág elhasználható, míg az ágakat rövid sörtékké nem dolgozhat­juk föl, minthogy a rövid, merev fapál­cilkák eltörnének. Ezen hátrányok azon­ban elkerültetaek, ha fűhöz hasonló cserjéket dolgozunk föl, melyek minde­nütt beszerezhetők, olcsók és a sörtiók­hez hasonlóan hajlékonyak. A találmány értelmében a fűhöz hasonló cserjét köz­vetlenül a munkahelyen és pedig a .Vé­konyabb -szánalkat hasítatlanul,' a vasta­gabbakat pedig hasítva egyes szárakká vágjuk, ez utóbbiakat összerakjuk, kötie­gezzük és tetSzés szerinti kiképzésű, eset­leg fogantyúval, illetve nyéllel ellátott kefe- vagy sepröfejbe foglaljuk, sajtoljuk, búzzuk vagy abban más módon erősít­jük meg, ami által 'a sörtót vagy rostot tökéletesen helyettesíthetjük. A mellékelt rajz 1—6. ábrája JSL talál­mány tárgyát képező eljárást szemlélteti. Az (a) cserje az egyes (b) szárakból áll. Ezen (b) szárakat tetszőleges nagy­ságú, a szükséghez képest egyenlő hosz­szusiágú (c) darabokká vágjuk viagy ha vastagabb (c) szárakról van szó, ezeket a megfelelő (d) darabokká hasítjuk. A (c) és . (d) darabokat az (e) kötegekké egyesítjük és ez utóbbiakat vagy össze­kötözve vagy egyenként kötözve tetszö­legels kefefejbe helyezzük és ott megerő­sítjük. Lehet a szárakat sörték módjára még egyszer meg is hajlítani és a fejbe ily jnódon behúzni. A fűhöz hasonló anyag vagy természetes állapotban alkal­mazható vagy a kefének, illeftve seprőnek különleges célokra való használatánál telíthető is. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás kefék vagy seprők előállítására, azáltal jellemezve, hogy fűhöz ha­sonló cserjék (pl. reikottye, avarfű stb.) egyes szárait tetszés szerinti hosszúságú, a szűkségwdk megfelelően egyenlő nagyságú darabokká vágjuk,

Next

/
Thumbnails
Contents