72738. lajstromszámú szabadalom • Vízierőgép különösen elektromos telepek hajtására

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72738. szám. V/d/8. OSZTÁLY. Vizierőgép,' különösen elektromos telepek hajtására. SZATHMÁRI ANDRÁS VILLAMOS- ÉS GÉPSZERELŐ ÉS SZATHMÁRY GÁBOR VAS- ÉS FÉMESZTERGÁLYOS DEBRECZENBEN. A bejelentés napja 1917 október hó 31-ike. A találmány tárgya különösen elektro­mos telepek hajtására alkalmas vizierő­gép, melynek haijtóeleme végnélküli lánccá egyesített vödrök vagy lapátok. Ez a vizierőgép két csónak-, illetve komptesten ágyazott korongokon fut és ugyanezen csórnak- vagy komptestek tart­ják a vizierőgép által működtetett, di­niamogépekből tartalékgépből (Diesel­motor) ós az egyéb szükséges szerelvé­nyekből álló elektromos telepet is. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező vizierőgép egy foganatosttási alakja van példaképen föltüntetve. Az 1. ábrán a vizierőgép oldalnézete és a 2. ábrán ugyanannak fölülnézete lát­hlató. A 3., 4. és 5. ábrán a liapátok nagyobb léptékű oldalnézete, fölülnézete és távlati képe van föltüntetve. Az (1, 1) hidak álltai összekötött (2, 2) kompok mindegyikére két-két (3, 3) ko­rong van szerelve, melyek (4, 4) tengelyei az (5, 5) csapágyakban nyugszanak, A (3) vezetőkorongok a találmány értelmé­ben sima kerülettel vannak kiképezve és á lapátokból vagy vedrekből összeállított (6) lánc vezetésére szolgálnak. A lapátok vagy vedrek az U-alakban meghajlított (7) tartókból és a tetszőleges módon hoz­zájuk erősített tulajdonképeni (8) lapát­testeikből állmaik (3—5. ábra). A talál­mány értelmében az egyes (7, 8) lapátok közvetlenül (9) forgástengelyeik útján Vannak egymással a (6) lánccá egyesítve. A (9) forgástengelyekre a (10) csigák Vannak erősítve, melyek a (3) korongok sima kerületién gördülnek. Hosszabb lánc esetén a (2, 2) kompok mindegyükén egy vagy több (11) vezeitő- és támasztópályát rendezünk el, oly célból, hogy a (6) lánc erősebb behajlását meggátoljuk (1. ábra). A (3) korongok (4) tengelyeire tengely­kötések közbeiktatása mellett a (12) dimaimiogépek vanniak szerelve. A talál­. rriany tárgyát képező elrendezés lehetővé teszi, hogy minden tengellyel két-két, összesen tehát a viziarőgéppel négy kisebb diniamogépegységet hajtsunk, ami á dinaimogépek igen kedvező, a minden­kori áramszükségletnek megfelelő ki­használását teszi lehetővé. Az egyik vagy mindkét (2) kompon tetszőleges (13) tartalékgépek (Diesel-motorok) leheltneik elrendezve, melyeket szükség esetében, pl. a folyóvíz befagyásánál vagy árvizek-

Next

/
Thumbnails
Contents