72738. lajstromszámú szabadalom • Vízierőgép különösen elektromos telepek hajtására

inéi, amikor a folyóvíz sok hordalékot •visz magával, veszünk üzemibe. Ezen (13) tartalékgép az együk vagy több di­namogép tengelyét pl. a (14) szíjáttétel tóján hajtja vagy önálló dinamogéppel lelhet kapcsolva. A (2) kompdkniak azon a. végén, ame­lyen az elhasznált víz távozik, célszerűen a (15) terelőlemezéket alkalmazzuk, me­lyek diffuzorszerüen működnek és a la­pátláncot elhagyó vizet a vízfolyásba visszavezetjük. A találmány tárgyát képező elrendezés előnye, hogy úgy kisebb, mint nagyobb folyóvizeken is minden nagyobb építker zés és mellékberendezés nélkül alkal­mazható és könnyen egyik helyről a má­sikra szállítható. Azáltal, hogy az ener­giaforrás éjjel-nappal rendelkezésünkre áll, kis teljesítményű géppel is akkumu­látorokban megfelelő mennyiségű elek­tromos energiát tárolhatunk és minden folyómenti helyiségeit olcsó világító- és. mótorárammal láthatunk él. Az elért hatást még fokozhatjuk azáltal, hogy a> folyó mentén bizonyos, pl. 1—1 km. tá­volságban több telfepet rendezünk el és ezekét egy tápvezetékre párhuzamosan klaposloljuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Vizierőgéppel hajtott elektromos te-' lep, azáltal j elemezve, hogy annak hajtóelemét forgástengelyeik útján egymással közvetlenül kapcsolt lapá­tokból viagy vedrekből álló lánc ké­pez, mely a vizierőgép által hajtott egy vagy több dinamogéppel, egy vagy több tartalékgéppel (D ie sel-m ó t orr al) és az elektromos telep egyéb szerel­vényeivel együtt két komp- vagy csó­niaiktestből összeállított tartótesten van ágyazva, illetve elrendezve. 2. Az 1. igényben védett berendezés fo­ganiatosítási alakja, jellemezve a hajtólánc sima kerületű vezetőiko­rongjai által. (1 rajzlap melléklettel.) PAUAS HÍtZVÉNYTMtaA&ta NYOMDÁJA euOAPEflTt*

Next

/
Thumbnails
Contents