72737. lajstromszámú szabadalom • Fából való nagy fesztávolságú födélszerkezet

Megjelent 1918. évi október lió 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72737. szám. VIII/b. OSZTÁLY Fából való nagy fesztávolságú födélszerkezet. SZABÓ JÁNOS ÁCSMESTER ÉS METZKÁR GYULA VÁLLALKOZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 október hó 5-ike A jelen találmány fából való, nagy fesztávolságú födélszerkezetre Vonatko­zik, főleg repülőgéphangárokhoz, lég­haj ócsarnokokhoz, általában olyan épü­letekhez, melyeknél nagy nyílásrá van szükség az oszlopok közt. Ilyen nagy nyílású (nagy fesztávolságú) födélszerkezeteket fából nem lehetett eddig kellő szilárdságban előállítani, mert a szokásos födélszerkezeteknél a fának aránylag kis szilárdsága a fesztávolság növelésének határt szab. Ezért a jelen­legi födélszerkezeteknél 5 méter az a maximális fesztávolság, melynél a födél­szerkezét még a szilárdság, követelmé­nyeinek betartásával szerkeszthető. A jelen találmány a födélszerkezet olyan kiképzésében,' illetve a faalkát­részek olyan elrendezésében és össze­illesztésében áll, hogy vele igen nagy, egészen 14 méterig terjedő fesztávolság hidalható át. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak két foganatosítási példája van Be­mutatva keresztmetszetben és oldalnézet­ben, mimellett: az 1. és 2. ábra (a keresztmetszetét te­kintve) kétt, egyenkint 12.5 méteres és a 3. és 4. ábra három egyenkint 14 mé­teres nyílású ilyen födélszerkezetet tün­tet föl íé 1 keresztinet'szetben és oldalnéze­tének egy részében. Az épület hosszában, három (1., 2. áb­rák), illetve négy (3., 4. ábrák) párhuza­mos sorban keresztirányban is párhuza­mos sorokban álló (1) oszlopok (cölö­pök) vannak a földbe beverve, Vagy más módon, pl. (II) talpsarukkal beerősítve, mimellett az épület hátárait alkotó külső oszlopok célszerűen kettős, illetve a sa­rokoszlopok hármaís oszlopokként van­nak kiképezve, és pedig vagy közvetlenül egymásmellett álló és egymással közvet­lenül összekötött oszlopokként (1., 2. áb­rák), vagy egymástól kis távolságban föl­állított és egymássá! közbeillesztett (12) fatuskók közvetítésével összekötött oszlo­pokként (3., 4. ábrák). Az (1) oszlopok, ferde (2), illetve (21 ) támasztórudakkal, köztük elrendezett füg­gélyes (3) függesztőrudakat tartanak, és pedig az 1. és 2. ábra szerint a kereszt­metszetben két-két és a hosszmetszetben egy-egy, a 3. és 4. ábra szerint pedig úgy a kérészit-, mint a hosszmetszetben két­két sor ilyen függélyes (3) függesztőrúd van elrendezve két-két oszlíop közt.

Next

/
Thumbnails
Contents