72737. lajstromszámú szabadalom • Fából való nagy fesztávolságú födélszerkezet

Az épület hosszában, végigfutó (1) osz­lopok és (3) függesztörudak fölső végét vízszintes (4) gerendák (szelemenek) kötik egymással össze, melyeiknek egy­máshoz csatlakozó végei célszerűen egy­egy (!) oszlop végére esnek és alkalmas módon vannak egymással és az oszloppal összekötve. Az oszlopokkal való össze­köttetés erősbítésére ferde" (5) gerendák (karpántok) szolgálnák. Az (1) oszlopokat és a (3) függesztő­rudakat, az épület kereszt- és hosszirá­nyában, azokat közrefogó vízszintes (6), illetve (61 ) gerendák (fogók) kötik egy­mással össze, melyek az egész födélszer­kezet szükséges szilárdságát és merevsé­gét biztosítják. Ugyanerre a célra szol­gálnak az épület hosszfala mentén álló (1) oszlopok közt elrendezett ferde (51 ) gerendák és az ezek közé az illető (4) hosszgerendához erősített vízszintes (52 ) gerendáik is (2. ábra), valamint a 3. és 4. ábrán látható íoganiatosítási példánál, két-két (3) függesztörúd közt valamennyi (4) hosszgerendához erősített vízszintes (7) gerendák. (4. ábra.) A tető fölvételére való (8) szarufák a szokott módon erősíttetnek a (4) hossz­gerendákra (1. és 3. ábra). Az (1) oszlopok a tűzmentesség bizto­sítására, kb. 10 cm.-es betonréteggel bur­kolhatok körül. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fából való, níagy fesztávolságú födél­szerkezet, jellemezve az épülelt hosz­szában ós szélességében, egymástól egyenlő, lehetőleg nagy távoliságban párhuzamos sorokban fölállított (földbe erősített) oszlopokkal (cölö­pökkel ferde támasztórudak segélyé­vel megtámasztott, az oszlopközök­ben, az épület hosszában ós szélessé­gében, párhuzamos sarokban elhelye­zett függélyes függesztőrudiak, vala­mint az ezek és az oszlopok fölső vé­geire erősített, az épület hosszában végigfutó vízszirtbes gerendák (szele­menek) által, mimellett a függesztő­rudak ezeket és az oszlopokat közre­fogó, az épület hosszában és szélessé­gében haladó egyes vízszintes geren­dék (fogók) segélyével vannak egy­mással és az oszlopokkal mereven összekötve^ 2. Az 1. pontban igényelt födélszerke­zet további merevítésére az oszlopok­kal és az ezek fölső végére fektetett szelemengerendák közt ferde tá­masztórudak (karpántok), valamint a szelemengerendáknak két-két oszlop közt levő részét a középen merevítő, a szelemengerendákra erősítétt és megtámasztott vízszintes gerendák. (1 rajzlap melléklettel.) PAUA8 RéeZVÉNVTÁRSA8ÁO NYOMDÁJA BUOAPE8TE**

Next

/
Thumbnails
Contents