72736. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tüzelőanyag és pótlevegő bevezetésére mozdonyok tűzszekrényébe

Megjelent 1918. évi október lió 4-én. MAGY. gg^ KIR SZABADALMI jBra - HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72736. szám. V/c. OSZTÁLY. Berendezés tüzelőanyag és pótlevegő bevezetésére mozdonyok tűzszekrényébe. SUNDIUS AXliL HERMÁN RAFAEL ÜGYVÉD STOCKHOLMBAN, MINT . STRÖM ALBIN FRITIOF MÉRNÖK STOCKHOLMI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 22-ike. Jelen találmány mozdonyok oly tüz­szekrónyére vonatkozik, melybe a tüz­szekrényben lévő égő gázok tökéletes elégése céljából levegő vezettetik. A ta­lálmány szerinti berendezésnek elsősor­ban az a célja, hogv az említett levegőt — pótlevegőt — a tökéletes elégés eléré­sére előnyös módon vezesse be, azonban arra is szolgál, hogy a tüzelőanyagot úgy táplálja a tűzszekrénybe, hogy az cél­.szeríí módon essen az utóbbiba. A jelen találmány szériát kiképezett berendezést főleg az jellemzi, hogy oly üreges testből áll, melynek belseje a tüzszekrény nyílá­sán keresztül a külső levegővel összeköt­tetésben áll, míg a szekrény falának egy része a tüzelőanyagnak a tűzszekrénybe való táplálására szolgáló vezeték egy ré­.szét alkotja. A csatolt rajzokon példaképen a talál­mány két kiviteli alakját mutatjuk. Az 1. ábrán az egyik kivitel függélyes met­szetét látjuk föltüntetve, míg a 2. ábra az 1. ábra A—B tört vonala mentén vitt vízszintes metszetet szemlél­teti. A, 3. ábrán az 1. ábrán föl'tüntetett be­rendezés változatának függélyes metsze­tét látjuk, míg a 4. ábrán a 3. ábra C—D vonala men­tén vitt metszet van föltüntetve. Mind a két föltüntetett esetben a tü­zelőanyagot a mozdony szerkocsijának tüzelőanyag tartányából a tüzszekrény felé az (1) Páter-nostermű szállítja a (2) tölcsérbe, (amely Páternöstermű, mint ezt a 3. ábrán látjuk, a szerkocsi egyik kerekéről kaphatja hajtását); a (2) töl­csérből a tüzelőanyag a vezető álláson ferdén lefelé menő (3) csövön keresztül a tüzszekrénynyílásban szilárdan meg­erősített, az utóbbin keresztül ferdén le­felé menő (4) csőbe esik. Az 1., 2. és 3. rész elrendezése nem képezi a talál­mány tárgyát. A (3) cső hosszirányban eltolható, úgy hogy a (4) csőbe dugott vége az utóbb említett csőből eltávolít­ható, mire a (3) cső, amint ezt eredmény­vonallal jelöltük, a cső és a (2) tölcsér között elrendezett (5) csukló körül le­hajtható. A tüzszekrény ben, közel a tüzszekrény nyílásán belül egy üreges (6) test Van elrendezve, mely a tüzelőszekrény oldal­falai között sapka alakban terjeszkedik és amelynek fölső széle a tüzszekrény nyílásával kb. egyenlő magasságban fek­szik, míg alsó széle kissé e nyílás alatt a

Next

/
Thumbnails
Contents