72736. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tüzelőanyag és pótlevegő bevezetésére mozdonyok tűzszekrényébe

- 2 tűzszekrényben szokásosan elrendezett (7) boltozat hátsó részétől aránylag cse­kély távolságban van kiképezve. Evvel ós a tüzszekrény oldalfalaival, tehát a (6) süveg alsó része a tüzszekrény belse­jében szüle átbocsátó nyílást alkot. Az üreges (6) süveg (6a) mellső Ma a tüzszekrény hátsó falától csekély távol­ságban van és ferdén van elrendezve. A süveg hátsó falának (6b) oldalsó részei a tüzszekrénynyílás oldalaihoz fekvő hátsó tűzszekrényíal részeihez feküsznek és eszerint függélyesek, vagy majdnem függélyesek; a hátsó süvegfal (6e) közép­része ellenben a mellső (6a) fal felé kissé előre van hajlítva, oly célból, hogy a (4) csőben a tüzelőanyagcsatoma folytatását alkossa. A tüzelőanyag tehát a (4) csövön és a fölül, valamint az oldalakon a hátsó süvegfal középrésze által határolt csator­nán keresztül a tüzszekrény (9) rosté­lyára esik, mely csatorma szélessége — amint ez a 2. ábrából kitűnik — leg­célszerűbben lefelé növekedik. Ez a csa­torna, ha kívánjuk lefelé a (4) csőnek a tűzszekrénytérbe nyúló hosszabbításával határolható, miáltal a tüzelőanyagot inkább a rostély közepe felé készítetjük esni. A levegő az üreges (6) süvegbe a (10) nyílásokon keresztül áramlik be, melyek a tüzszekrény nyílásának ovális alakja folytán a (4) cső oldalain képződnék. A levegő a süvegből anniak alsó, a (7) bol­tozat közelében fekvő szélén kiképezett (11) nyílásokon áramlik ki. A tüzszekrény rastélyán levő tüzelő­anyagból a kellő mennyiségben beveze­tett levegő és gőz segélyével égő gáz' ké­pezünk, mely a (8) áteresztő nyíláson keresztül fölszáll és közben a (11) nyílá­sokon kiáramló levegővel jól összekeve­rődik. Ez a gáz- és légkeverék a tüzszek­rény terének a boltozat és a süveg fölött fekvő részében ég el. A (6) süvegbe vezetett levegő a moz­dony keretének oldalrészeiben álló (12) hőelemek által kipuffogó gőzzel előmele­gíttetik, amely gőz a (13), illetve (14) csövek útján (3. ábra) vitetik az elemek­hez, illetőleg azoktól elvezettetik. Az elő­melegített levegő (15) csatornákon megy keresztül (1. és 2. ábra), melyek a moz­dony gőzkazánjának leghátsó részén két­oldalt vannak elrendezve és e mögött egy közös fölfelé irányítóit (16) csator­nába nyúlnak, amely fölül a süveg belse­jével a (10) nyílások útján közlekedik. A (17) tolózár letölt helyzetében a tüzélőanyagnialk a (4) csövön keresztül való leesését meggátolja. A (6) süveg fölső oldalán tűzálló • anyagból készült (18) réteg van* elren­dezve, melynek az a célja, hogy a süve­get az elégési tér nagy hőségével szemben megvédje. Az ismertetett légbevezető berendezést úgy lehet megváltoztatni, hogy a tüzszek­rény nyílásán belül fekvő duplafalú er­nyőből álljon, melynek belső fala nem fekszik a tüzszekrény hátsó falához. A> levegő .rövid csődarabokon keresztiül*, melyek a (4) cső oldalain fekvő (10) nyílások folytatását alkotják, vezettetik eme' ernyő belsejébe. Az ernyő hátsó fala ebben az esetben is a csatornának a (4) csőben való folytatását határolja elölről. A 3. ábrián mutatott változatban az előbbi kivitel (6) süvegéP egy kettős falú cső pótolja, mely a tüzszekrénybe be­nyúló, a tüzei őanyagt'ápláló (4) cső (19) folytatásából és egy ezt a folytatást kö­rülvevő (20) csőből áll; uflóbbi a tüzelő­nyílás és a tüzelőszekrény (7) boltozatá­nlak hátsó része között van elrendezve. Azon tér mellső, illetve alsp vége, mely a 4. ábrán föltüntetett keresztmetszetű (19) cső és a tüzelőszekrény ovális nyílá­sával megegyező keresztmetszetű (20) cső között Van a tüzelőszekrény (7) bol­tozata aldtt fekvő (21) csatornán, Vagy csatornákon át a (12) hevítő elemekkel van összekötve, úgy hogy az előmelegí­tett levegő az emiitett térbe lép. Az elő­melegített levegő a (19) és a (20) csövek közötti térből az utóbbi csőben elrendez

Next

/
Thumbnails
Contents