72731. lajstromszámú szabadalom • Berendezés villamos vezetékek védelmére zavaró hullámmal szemben

Megjelent 1918. évi szeptember hó 4-én. MAGY. K1R. * SZABADALMI jB« HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72731. szám. VIIlg. OSZTÁLY Berendezés villamosvezetékek védelmére zavaró hullámmal szemben. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MŰVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. 4 bejelentés napja 1914 november hó 11-ike. Elsőbbsége 1913 november hó 13-ika. A villamos telepeken föllépő üzem­zavart gyakran vándorló hullám hatá­sára vezethetjük vissza, amely — pl. lég­köri kisülésből vagy egy szigetelő át­ütéséből, szóval a villamos egyensúly valaminő zavarából keletkezve — az egész hálózatban szertefut. Az effajta vándorló hullámnak jellege* hogy ener­giája hirtelen váltakozva majd mágne­sessé, majd elektromossá alakul áft. Az energia alakjának ily hirtelen vál­takozása a vezeték valamennyi oly pont­ján, ahol karakterisztikája a csatlakozó vezetékelem folytán ugrásszerűen válto­zik, a feszültséget vagy a mágneses ener­giát rendkívüli módon fokozza. A veze­tékhálózatnak ezáltal leginkább Veszé­lyeztetett -helyei: az elágazások, továbbá gépek, transzformátorok, készülékek stb. csatlakozó pontja. A vándorló hullám a vezeték mentén ugyan kárt nem okoz, de villamos gé­pekbe, transzformátorokba stb. ütkö2lve tetemes zavarra ad okot; az ily zavarok rövidzárlata tünetek kíséretében a kap­csolókészülékeket kiváltják, a gépeket és a készülékeket vagy legalább egy-egy részüket lekapcsolják, azaz az üzemből kirekesztik. Míg tehát a zavar oka a külső vezeték valamelyik pontján lép föl, káros hatása a telep érzékenyebb részében, t. i. gép­ben, transzformátorokon, stb. jelentke­zik. A hibás vezeték árama rendszerint csak akkor szűnik meg, ha már a gép kárt szenvedett: és a romboló áram az önműködő kapcsolót kiiktatta. Az oko­zatot és hatását az eredő pontból min­der irányban szétáramló ziavaró vándor­hullám hidalja át. A találmány szerint a válndorhullám­mal megzavart vezetéket különleges be­rendezéssel kapcsoljuk ki az áramkör­ből, mielőtt még a veszélyeztetett gépek, transzformáitorok, stb. megrongálódtak volna. A találmány szerint továbbá csu­pán a megzavart vezetékrészt kapcsoljuk le, anélkül hogy valiamely közvetlenül nem érintett vezetékszakaszt befolyásol­nánk. Nevezetesen a vezetékhálózatot vala­minő okból megzavaró hullámot mester­ségesen föltartóztaftjuk, mihelyt egy bizo­nyos úton áthaladt és a vezeték hibás részének lekapcsolására használjuk föl. A zavaró hulláim így nem terjedhet azét az egész hálózatban. A csaitolt rajz 1. ábráján föltüntetett

Next

/
Thumbnails
Contents