72731. lajstromszámú szabadalom • Berendezés villamos vezetékek védelmére zavaró hullámmal szemben

vázlat kapcsán magyarázzuk meg, mi­ként érjük el az elénik tűzött célt. A (z) központból egy oly hálózatot táplálunk, amelynek pl. köralakban elrendezet^ ve­zetéke több fogyasztót lát el árammal. A hálózatot több (nl, n2, n3 stb.) sza­kaszra osztjuk, amelyek mindegyikét az (s) kapcsolókkal választhatjuk el a többi­től. E kapcsolókat a zavaró hullámtól védőkészülékekkel, pl. a (d) fojtó teker­csekkel kapcsoljuk egymáshoz. Ha pl. az (n2) vezetékszakaszon vala­minő zavaró hullám lép föl, ez utóbbi a keletkezési pontjiától két irányban ter­jed tova, de a szakasz végeihez kapcsolj (d) fojtótekercsek folytán nem léphelt át a szomszédos szakaszokba, hanem vissza­vett eJtik vagy más energiává allakuíl át. A megzavart szakasz lekapcsolása cél­jából már most a kapcsoló- és védő­készülék közé egy kiváltókészüléket ik­tatunk be, amely a zavaró hullám kelet­kezésekor működni kezd és a hozzátar­tozó kapcsolót nyitja. Ha moist a villamos egyensúly a meg­engedettnél nagyobb mértélvben megza­vartatik, a kérdéses szakasz végén alkal­mazott kapcsolókat maga a zavaró hul­lám kapcsolja szét a hálózat többi ré­szétől, úgy hogy a hibás rész külön van választva és további zavarra nem ad okot. Minthogy továbbá az eredeti za­varó hullámot a (d) védőkészülék föl­tartóztatja, úgy h'ogy a vezeték hibátlan részébe nem léphet át, vagy csiak jelen­téktelen része hatolhat belé, ennélfogva a hibás sZa'kiaísz kát kapcsolóján kívül más kapcsolóra a vándorló hullámnak már nincs befolyása. Alapjában véve egyremegy, hogy mily készüléket használunk ahhoz, hogy a zavaró hullám,nak az egyik szakaszból a másikba való átléptét meggátoljuk. Az e célt szolgáló készüléknek csupán ama föladatot kell megoldania, hogy a hirte­len beérkező zavaró hullámot föl tudja tartóztatni. E célra az. említett önindukció (fojtó •tekercs.) helyett megfelelő kapacitású kondenzátort is használhatunk. Ily kon­denzátor nem engedi meg, hogy a fe­szültség hirtelen megváltozzék, vagyis reflektáló szerv gyanánt .szolgál. Igen jó hatást érünik el, ha induktiv és konduktív vezető elemeket kombinálva alkalma­zunk. Ily példát tünteítünk föl a 3. ábrlán. E 3. ábrán egyúttal azt is látjuk, hogy a védőkészülékben növekvő feszültséget miként használhatjuk föl közvetlenül a biztosító kapcsolók kiváltására. Neveze­tesen a reflektálás pontján a földdel összekötött (c) .kapacitásit (kondenzátort) alkalmazzuk, amelyet kétfelöl egy-egy (d) induktiv vezetőszer vvel (fojtó tekerccsel) határolunk. E szervekkel egy-egy (h) hödrótot kapcsolunk párhuzamosan; ha ez utób­binak az ellenállása a vezeték karakte­risztikájának és hullámellenállásának megfelelően vain méretezve, ekkor vele majdnem az egész zavaró energiát me­leggé változtatjuk át. A hődrót me'ghosz­szabbodva a hozzátartoizó kapcsolóit is­mert módon Jd váltja. A 3. ábrán föltüntetett példában csu­pán egyetlen (s) kapcsolóit használunk, amelyre a mindkétfelöl jövő zavaró hul­lám egy-egy hődróttal hat; ebben az esetben csak félannyi elválasztó kapcso­lóra van szükségünk, mint az 1. ábra példájában. A 3. ábrának megfelelő kivitelben to­vábbá ellenaállás szolgál a zavaró hul­lám energiájának megsemmisítésére és egyúttal rölé gyanánt szolgálva a kap­csoló kiváltására. Ezt a két műveletet egymástól szétválaszthatjuk akképen, , hogy megfelelő védőkészülékkel, amely önindukció, kapacitás és ellenállás kom­binációjából áll, valamennyi hirtelen zavaró hullámot abszorbeáljuk, miközben az ily hullám egv nagyon érzékeny rölét működtet. Efféle elrendezést látunk a 4. ábrán föltüntetve; ebben a kiviteli példában a túlfeszültség energiájának megsemmisí­tésére szolgáló erős áramköröket és a kapcsolók működtetésére szolgáló védő

Next

/
Thumbnails
Contents