72728. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fokozatos anyaghozzávezetéssel működő önműködő mérlegeknél a súlycsésze megemelésének megkönnyítésére

Megjelent 1918. évi szeptember hó 4-én. MAGY. s& fisi ifirmfiiágs^m; 'ívWg .ösíoía SZABADALMI mydno&i: tfs/fcwf úi-JSStetf .VwiW • -laibi íi 58£rtléí &üaa.ítö: i.-itfi sírj HIVATAL .lux­od rííl .íj SZABADALMILEIRAS 0Í+Í 72728. szám. VII/f. OSZTÁLY* —T*" 1 — — • ' —^ I; Berendezés fókozatoB anyaghozzávezetéssel működő önműködő mérlegeknél a súlycsésze megemelésének megkönnyítésére. HENNEFER MASCHINENFABRIK C. REUTER & REISERT M. B H. CÉG HENNEFBEN. A bejelentés napja 1917 április hó 4-ike. Elsőbbsége 1916 április hó 20-ika. Jelen találmány azon fokozatos anyag­hozzávezetéssel működő ismert mérle­gekre vonatkozik, melyeknel a súlycsésze megemelésének megkönnyítése által az anyag erős hozzáömlése fokozatossá téte­tik, hogy elkerüljük a mérleg átcsápását és az anyagtíartály idő előtti kiürülését. Jelen találmány értelmében a szerkezeit javítását és egyszerüsbítését azáltal érjük el, hogy a mérlegrúd egy vagy több se­gédtámasszal van ellátva Lámászcsere számára., mely segédtámaszok a mérleg­rudat a kezdeti mérésnél olykép támaszt­ják meg, hogy a. mérlegkar emelő karjai a mérés kezdetén megfelelően meg van­nak változtatva, úgy hogy a súlycsésze megemelése, ahogy az magában véve már ismeretes, megkönnyittetik. Csak, ha az anyagtartály bizonyos előírt mér­tékig „megtelt és már csak gyenge anyag­áram ömlik be, jut az ekkor beálló tá­maszcserénél a súlycsészén a teljes súly érvényrle. A mellékelt rajzban az 1. ábrán a berendezés oly mérlegen van alkalmazva, melyen a mérő él a kö­zépen van, a 2. ábrán ugyanezen berendezés oly helyzetben van föltüntetve, amelyben a mérés már be van fejezve; a 3. ábrán egy további foganatosítási alak látható. Az (a) mérlegivaron az 1. és 2. ábrá­kon föltüntetett foganatosítási alakoknál a (d) mérőéi mellett a (c) súlycsésza oldalirányában második (e) él alakjában egy tám&sz van elrendezve, mely az (f) segédserpenyőn nyugszik. Oly mérleg­karok, melyeknél ily második él vagy több ily él, van alkalmazva, miagukban véve ismeretesek. A kezdeti mérésnél, amelyben a (c) mérlegcsésze legmélyebb és a (b) anyagcsésze legmagasabb hely­zetét foglalja el, a (d) mérőéi az (1) ser­penyőről le van emelve. Miután itt egyenlőkarú mérlegekről van szó, a (g) és ,(h) mérlegkarok (2. ábra) az (e) se­gédtámaszponttól a terhelési vonalakig egyenlőtlenek, míg az (i) és (k) emelő­karok, a (d) mérőéltől számítva, egymás­sal egyenlők. Ha az anyag a beömlesi csatornán át a (b) tartályba oly mennyi­ségben van bevezetve,' hogy a b. g erőv nyomaték egyenlő a h. c erönyomaték-

Next

/
Thumbnails
Contents