72728. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fokozatos anyaghozzávezetéssel működő önműködő mérlegeknél a súlycsésze megemelésének megkönnyítésére

kai, akkor az (a) mérlegrúd lesülyed. Ebben a pillanatban az anyag föbeöm­lését magában véve ismert elzáró szer­kezetek segítségével'megszakítjuk és csak gyenge áram ömlik tovább, míg a kívánt •súlyt elértük és az anyagcsésze a vízszin­tes helyzetbe jut, miközben a magában véve szintén ismert, az utolsó hozzá­ömlést elzáró berendezést működésbe hozzuk. , . Az (e) és (f) részek nemcsak a rajzban föltüntetett élserpenyö-alakot kaphatják, hanem bármely más alakot is. Egy ilv segédtámasz helyett több, alkalmas mó­don fokozatosan elrendezett segédtámasz is alkalmazható. A segédtámasz a támasztó vagy támasz­tott része ellenőrzés céljából kikapcsol­hat óan vagy elmozgathatóan is rendez­hető el. A segédtámasz a mérőéi másik olda­lán, illetve egy hosszabbításon is alkal­mazható. Ily esetekben azonban nincs helytálló támaszpontról szó, hanem olyanról, amely elmozgatható és bizonyos erővel legyőzhető, úgy hogy itt is az anyagcsésze bizonyos fokig való megtöl­tésének elérésénél a mérlegrúd az ellen­támasz által kifejtett erő legyőzése mel­lett lesülyed. A 3. ábrán példakép föltüntetett ily foganatosítási alaknál a támasz ismeri (m) billenő feszítőmüvön van alkal­mazva, melynek (n) súlya a másik ol­dalra csap át, amint az anyagcsésze bizo­nyos előirt méntékig megtelt és már csak az utolsó, gyenge anyagáramnak kell az anyagcsészébe befolynia. Ha megkívánta­tik, a támaszpantoi (o) görgő is képez­heti. A billenő feszítőmü helyett azonban minden más utánengedő támasz is alkal­mazható, mely működésen kívül ; Ijép, amint az anyagcsésze bizonyos előírt mértékig megtelt. Célszerűen ez ésétben is úgy alkalmazzuk a berendezést, hogy egy további (p) segédtámasz által a mér­legkar a (d) mérőélen elfogatik. A (p) segédtámasztól' a mérlegkar fölszabadul, amint a (d) mérőéi érvényre jut. Meg kell még jegyezni, liógy az új be­rendezés által a mérleg teljesítő képes­sége is foko^tatik, mert módunkban van a kezdeti beömlóst sokkal erélyesebben foganatosítani, mint ahogy az az eddig ismertté vált berendezésekkel lehetséges volt, minek folytán a mérési idő is nem jelentéktelenül rövidíthető meg. SZABADALMI IGÉNY. Berendezés fokozatos anyaghozzávezetés­selv működő önműködő mérlegeken a mérlegcsésze megemelésének meg­könnyítésére a mérés kezdetén, azál­tal jellemezve, hogy a mérlegrúd (d) középélén kívül helytálló vagy után­engedő (e, o) támaszokkal van ellátva, amelyekre a mérlegrúd a mérés kez­detén megfelelően megváltoztatott emel oka raránnya], támasztatik. míg az anyagáram gyengittetik. (1 rajzlap'melléklettel.) «>ALL.\8 RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMOÁJA BUDAPFSTEH

Next

/
Thumbnails
Contents