72727. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gőzgyújtőtartályokkal fö telepeknél a gőz túlhevítéséra

Megjelent 1918. évi szep tem ber hó 4-én. MAGY. gjW KIR SZABADALMI JRH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72727. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Berendezés gőzgyűjtőtartályokkal fölszerelt télepeknél a gőz túlhevítésére. AKTIEBOLAGET VAPORACKUMULATOR STOCKHOLMBAN; MINT DR ING. RUTHS JÁNOS KÁROLY MÉRNÖKDOKTOR DJURSHOLMI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1917 jann&r hó 18-ika. Elsőbbsége 1916 január hó 18 ika. Vizet tartalmazó gőzgyüjtő (raktá­rozó) tartályoknál az utóbbiakból az el­vételkor kilépő gőz többé-kevésbé ned­ves. Némely esetben nagy hátrány ez. Gyaikran szükséges tehiát, hogy a gőz­gyüjtő tartályokból többé-kevésbé túl­hevített gőzt lehessen elvenni. A jelen találmány ennek a célnak elérésére al­kalmas berendezésre vonatkozik és abból áll, hogy a gőzgyüjtő tartály külön túl­hevítővel, vagy külön túlhevítő berende­zéssel van ellátva. A gőzgyüjtő tartálynak ez a túlheví­tője azonos módon lehet építve, mint a közönséges túlhevítő. Célszerű azonban úgy építeni azt, hogy a gőzgyüjtő tar­tályba beáramló friss gőz melegének több-kevesebb részét vegye át. A túlihe­vítő viszont eilckor meleget ad át a gőzr gyűjtő tartályból kiáramló gőznek. A túlhevítőt legcélszerűbben olyan tartályból képezzük, mely melegraktáro­zásra alkalmas szilárd anyagokkal, pl. vastörmelékkel, kövekkel stb. van meg­töltve. Ha folyadékot használunk a gőz túlhevítésére, vagy szárítására, akkor olyan folyadékot választunk e célra. melynek forrpontja nagyobb 100° C,-nát A beáramló túlhevített friss, vagy töltő­gőz a meleget raktározó anyagot arány­lag magas hőfokra hevíti. Kiürítésikor (gőzelvételkar) ,a gőz, a gőzgyüjtő tar­tályból kijőve, újból az említett meleg­raktározó anyagon áramlik ált, úgy hogy .a kiáramló gőz itt túlhevül, vagy meg­szárad! Abban az esetben is kedvező le­het a meleget raktározó anyaggal telt tartályban meleg raktározásai, ha a gőz­gyüjtő tartály nem tartalmaz vizet, ha­nem pl. gőztartály alakjában van építve. A gőzgyüjtő tartályba bevezetett gőz vagy közvetlenül a gőzkazánból, vagy gőz­mótorban már végzett munka után oda beáramló gőz lehet. A gőzgyüjtő tartály­ból elvett gőz különböző célokra hasz­nálható föl. -V A mellékelt rajz 1—4. ábrái vázlatom rajzban mutatják a találmány tárgyának nétgy foganatosítási példáját. Az 1. ábrániái a, túlhevített töltőgöz a gőzkazánból, az (11) csövön át, az (iá) tar* tályba áramlik, mely valamely meleget raktározó (s) anyaggal, pl. vaistörmelék­kel, kövekkel vagy effélékkel van töltve-

Next

/
Thumbnails
Contents