72727. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gőzgyújtőtartályokkal fö telepeknél a gőz túlhevítéséra

Ezen az (s) anyagon való keresztülíáram­lása közben a túlhevített gőz túlhevítő, sőt bizonyos esettekben rejtett melegének is nagyobb, vagy kisebb részét ennek az (s) anyagnak adja át. Ezen melegmenj'­nyiségének átadása után a gőz, az (rl) visszacsapó - szelepen és az (12) vezeté-Jeen át, a (b) tulajdonképeni gözgyüjtö, Vagy raktározó tartályba jut, mely leg­nagyobb részében (v) melegvízzel van telve. A gőz (m) lyukakon át áramlik be ebbe a melegvíztömegbe és abban kon­denzálódik. Gőzeivételkor a gőz a (b) gőzraktározó tartályból, az (13) csövön és az (r2) visszacsapó szelepen át, az (a) melegraktározó tartályba áramlik vissza és itt az |(s) melegrakfározo töltésben föl­halmozott meleg nagyobb, vagy kisebb részét átveszi, mire túlhevített vagy leg­alább is szárított állapotban az (11) csö­vön át a fogyasztási helyre jut. A 2. ábránál az (s) melegrgk tározó 5töltés is az (ia) tulaj donképeni gözgyüjtö tartályban van elrendezve, ahol rosté­lyon, rácsion, vagy effélén nyugszik. A túlhevített gőz az (11) csövön ál áramlik ebbe be, keresztülhatol az (s) töltésen ós az (m) lyukakon át kiáramló vízsugarak­kal való érintkezése folytán1 kondenzá­lódik. A (v) víztömeg körfolyamát pl. egy (p) centrifugális szivattyú »létesíti, mely a vizet az (a) tartály alsó részéből 3J, (12) csövön át kiszívja és az (13) csö­vön át fölfelé szállítja, ni)re a víz az (m) lyukaikon át kiáramlik és a beáramló friss (töltő) gőzt kondenzálja. Gőzelvétel­kor a gőz keresztüláramlik az (s) tölté­sen, itt megszárad vagy túlhevül, mire az (11) csövön át a fogyasztási helyre jut. Ez a foganatositásá példa a töltőgőznek igen kis ellenállást nyújt. A 3. ábránál a túlhevített töltőgőz az (11) csövön, a (vl) szelepen és az (12) elágazó csövön át jult az (a) tartályba, keresztülhatol az (s) töltésen, miközben túlhevítő és esetleg rejtett melegének egy részét is ennek a töltésnek adja át, mire az (44) és (15) csöveken át a fölső (b) jgőzgyüjtő tartályba áramlik, melynek vizébe az,(m) csöveken át áraimlik be és abbait kondenzálódik. A tulaj donképeni meileg-, illetve gőzraktározó itt bét rész­ből áll, nevezetesen: a (b) lölső és a (c) alsó tartályból. Az alsó tartály teljesen telve van melegvízzel, a fölső elleniben csak részben, úgy hogy fölső rés^e gőz­tartályt képvisel. A vízállás magassága a gőzflöltés, illetve a gözelvétel mértékétől fíigg; A víz körfolyásia úgy megy végbe, hogy ( a víz a (b) fölső tartályból, az (15) csövön át a ,(c) alsó tartályba folyik le és a (p) centiüfugálszivattyú segélyével az (16) csövön át ismét visszaszoríttatik a (6) fölső tartályba. Gőzelvételkor a gőz a (b) fölsö tartályból az (17) csövön, a (v3) szelepen, a (d) vizelkülönítőn és az (14) csövön át, az .(a) tartályba jut, mély­ben az (s) töltésen keresztülhatolva túl­hevül, mire az (12) csövön, a (v2) szele­pen és az (13) csövön át a fogyasztási, helyre ártamlik. A 4. ábránál a túlhevített töltőgőz, az (11) .csövön át az (a) tartályba jut, itt meleget ad át az (s) töltésnek és az (12) csövön át a (b) fölső göztartályba áram­lik, ahol ^ (m ) lyukakon át kiáríam'ló vízsugarakkal érintkezve kondenzálódik. A (h) hengeres elosztólemez a konden­zált gőzt, a kiáramló vízzel együtt, egy áramban a ,(b) fölső gözgyüjtö (v) vizébe vezeti. A gözgyüjtö iltt is a (b) fölső és a (c) alsó tartályból áll. A víz körfolyása itt úgy megy végbe, hogy a víz a (b) fölső tartályból az (13) csövön át a (c) alsóba folyik le, azután a (c) alsó tartályban, elosztó lemezek által előírt últon, a cen­trifugális szivattyúhoz áramlik, mely az (14) csövön át a vizet visszaszorítja a (b) fölső tartályba. Gőzelvételkor a gőz az (12) csövön az (s) töltésen és az (11) csö­vön át, túlhevített állapotban jut a fo­gyasztási helyre. SZABADALMI IGÉNY. Melegraktározó berendezés túlhevített gőz számára, azáltal jellemezve, hogy az legalább is két kamrából áll, me­lyek egyike valamely szilárd halniaz-

Next

/
Thumbnails
Contents