72725. lajstromszámú szabadalom • Mágnesből álló ezen mágnes által vezérelt biztonsági kengyelekkel ellátott emelőberendezés

Megjelent 1918. évi szeptember hó 4-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72725. szám. V/f. OSZTÁLY. Mágnesből álló, ezen mágnes által vezérelt biztonsági kengyelekkel ellátott emelőberendezés. DEUTSCHE M ASCHINENFABRIK A.-G. CÉG DUISBURGBAN. A bejelentés napja 1915 november hó 10-Un. A mágnesből álló, ezen mágnes által vezérelt biztonsági kengyelekkel ellátott emelőberendezéseknél az üzem eddig oly módon történt, hogy a mágnesnek a te­her megfogására és lerakására szükséges sűlyedése közben a biztonsági kengyelek szétnyílnak, a mágnest maguk között át­bocsátják és addig maradnak nyitott állapotban, míg a mágnes ismét nem emelkedik. Ezen berendezés annyiban hátrányos, amennyiben a tehernek a szétnyíló kengyelek által való megfogá­sánál és lerakásánál oldalt sok helyre van szükség. Az ismert szerkezeteknél tehát nem lehetséges terheket vasúti ko­csik szögleteiből kiemelni vagy a szögle­tekbe lerakni. A találmány értelmében ezen hátrány azáltal szűnik meg, hogy a mágnesnek a teher megfogása vagy lera­kása céljából való sűlyedésénél a ken­gyelek előbb szétnyílnJak, míg a mágnes közöttük át nem hatolt, ezután azonban az ismert berendezésekkel ellenkezően a mágnes tovább sűlyedésénél a kengyelek nem maradnak szétnyitva, hanem ismét összecsukódnák. Az elrendezést ez eset­ben előnyösen úgy foganatosíthatjuk, liogy a kengyeleik a mágnesnek közöttük való áthatolása után szűkebbre csukód­nak össze, mint midőn a mágnes a biz­tonsági kengyelek fölött van. Még azt is lehet elérni, hogy a mágnesnek a ken­gyeleken kívül elfoglalt helyzeténél a kengyelek annyira összecsukhatók, hogy külső éleik a mágnes külső élein belül esnek, úgy hogy a mágnes a vasúti ko­csik szögléteibe stb. bocsátható be. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának egy foganatosítási alakja vázla­tosan van föltüntetve és pedig az 1. ábrán az emelőberendezés a mágnes legmagasabb helyzetében és fölfüggesz­tett teherrel, a 2. ábrán a mágnesnek a teher lerakása céljából való sülyesztése közben és a 3. ábrán a mágnes legmélyebb helyze­tében. A tetszőleges szerkezetű (a) mágnes­láncok, kötelek és effélék és megfelelő közbenső tagok útján az emelhető és sűlyesziíhető (b) kölyüre van ráfüg­gesztve. A (b) kölyün a (c) harántdarab van megerősítve, melyben a (d) görgők vannak ágyazva. Az (e) biztonsági ken­gyelek a osigamű alsó (g) részében (if)­nél vannak ágyazva.

Next

/
Thumbnails
Contents