72724. lajstromszámú szabadalom • Erőgéppel és villamos mótorral hajtott kettős rendszerű szántógép

Megjelent 1918. évi szeptember hó 4-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72724. szám. X/a. OSZTÁLY. Erőgéppel és villamos mótorral hajtott kettős rendszerű szántógép. JALSOVICZKY GÉZA ÉS SZOLINSZKY JENÓ GÉPÉSZMÉRNÖKÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 április hó 7-ike. A két erőgép közölt ide-oda vontatott ekékkel való szántásnál a két gép föl­váltva dolgozik, ennélfogva a gépek oly erősre készítendők hogy mindegyikük külön-külön képes legyen ÜZ ekék vonta­tására, vagyis a 'szántásra .szükségelt erő­kifejtésre. Egy-egy gép léhát csak a munkaidő egyik leiében van kihasználva. Találmányunk mindkét gép egyidejű állandó működését, vagyis teljes kihasz­nálását teszi lehetővé. Találmányunk szerint mindkét gépegységet egy-egy vil­lamos mótorral szereljük föl. Mikor a gép nem vontat, akkor saját motorjai mint dinamót hajtja. A gerjesztett áramot kábel vezeti a másik gép motorjába­mely ekkor a másik gép haj tógépével együtt forgatja az eke vontatókötelét föl­tekercselő dobot. Világos, hogy ily mó­don a haj tógépek mindegyike felényi erősre építhető, mint a külön-külön mű­ködő kettősgépek. Ezen célt már két-két kötéldobbal is igyekeztek megoldani, mely megoldás az 55996., 57056. és 59526. számú magyar szabadalmakból ismeretes. Találmányunk ezen ismert rendszerrel szemben a kő-Vetkező előnyökkel bír: Ezen ismert rendszernél mindkét von­tatógép 2—2 kötéldobbal és 1—1 kötél­vezető koronggal van fölszerelve. Ezzel szemben, a jelen találmány tárgyát ké­pező vontatógépek mindegyikén csak egy-egy kötéldob van. Az ismeirt rendszernél állandóan 4 vontatókötél, niíg jelen találmány tár­gyánál állandóan osak 1—1 kötél súrló­dik a földön. A találmányunk szerinti gépek a szán­tási munkaidőn kívül független áriam­fejlesztők gyanánt használhatók akár világítási célokra, akár más gazdasági gépek hajtására. A találmányunk szerinti gépek éjjeli szántáshoz is kiválóan alkalmasak, meri a világításra a saját maguk termelte áram használható. Ott, ahol a gazdaság elektromos háló­zattal rendelkezik, a gépek az erőgép egyszerű kikapcsolásával (vagy villa­mos motorral való helyettesítésével) tisztán mint elektromos szántógépek is m üködtethetők. Fontod előny továbbá az, hogy a szántó eke haladási sebességét (éppen úgy, mint a gőzekénél) bizonyos határok között

Next

/
Thumbnails
Contents