72723. lajstromszámú szabadalom • Bütykös vezérmű szállító vályúk hajtásához való dugattús erőgépekhez

Megjelent 1918. évi szeptember hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72723. szám. V/d/a. OSZTÁLY. Bütykös vezórmű szállítóvályuk hajtásához való dugattyús erőgépekhez. GEBR. EICHOFF CÉG BOCHUMBAN. Az 55453. sz. szabadalom 3. pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1917 julius hó 19-ike és elsőbbsége 1916 májas hó 25-ike. Az 55453. sz. szabadalom 59201. sz. pótszabadalmának tárgya bütykös vezér­mű dugattyús erőgépek számára, melynél a dugattyúul hosszának beállítása azáltal eszközölhető üzemközben, hogy a büty­kök egyiké a dugattyúrúdon csúszva van alkalmazva. Minthogy a kipuffogást sza­bályozó bütyök van választva, tisztán csak a kipuffogás időpontja szabályozta­tik. A bevezető bütyök beállíthatóvá té­tele nem nyújtana előnyt, mert ezáltal a káros tér jelentékenyen megnövekednék. A motornak tehát folytonosan teljes nyo­mással, tehát expanzió nélkül kell mű­ködnie. Jelen találmány által ezen berendezést olykép kívánjuk javítani, hogy a gép a hajtóközeg expanziójával is működhet. Ezen célból a két bütyök mint lépcsős bütyök van kiképezve és egymással szem­ben fekvő .csúszó fölületeikkei hornyot alkotnak, mely az üzemközben lehetsé­ges bütyökéitől ódás folytán hosszában beállítható és melynek középső része a vezérlő tolókát az elzárási helyzetben tartja, úgy hogy ezen résznek a munka­löketben való áthaladása közben a hajtő­közeg expanziója áll be. A bevezető bütyök beállítása által a töMés, azaz az expanzióra jutó hajtó­közegmennyiség szabályoztatik, míg a kipuffogó bütyök elállítása által a löket­hossz beállítása ismert módon megma­rad. A lökethossz beállításának céljából a bütyköket és ezzel a hornyot képező, hosszirányban eltolható részek egymásba tolhatóan vannak elrendezve és pedig úgy, hogy a rövidített horonyrészek egy­mást átfödik, a hornyok menete tehát nem zavartatik. Emellett a részek úgy magukban, mind a dugattyúrúdon, me­lyet köpenyszerüen vesznek körül, a kellő vezetést találják. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának foganatosítási példája van föl­tüntetve; az 1. ábrán a mótor hosszmetszetben, a 2. ábrán fölülnézetben, részben met­szetben, a 3. ábrán homloknézetben, a 4. ábrán az A—B vonal szerint vett keresztmetszetben van föltüntetve, az 5. ábrán a dugattyún és dugattyúrúdon át vett' hosszmetszet, a

Next

/
Thumbnails
Contents