72723. lajstromszámú szabadalom • Bütykös vezérmű szállító vályúk hajtásához való dugattús erőgépekhez

- 2 — 6. ábrán a vezérlő tolóka három végső állása van bemutatva. Az (a) dugattyúrúdnak derékszögű ke­resztmetszetet adtunk, hogy a dugattyú­rúd mindkét oldalán elrendezett (b, c) vezérlöpofáknak elforgatás ellen a kellő támaszt adja. Ezen vezérlőpofák párosá­val vannak elrendezve és egymás között mereven vannak összekötve, úgy hogy csatornaszerű (bl, cl) vezérlőrudak ke­letkeznek, melyek a dugattyúrudat kö­penyszerüen veszik körül és melyek úgy vannak alakítva és méretezve, hogv a (cl) vezérlőrúd a (bl) vezérlőrúdba be­tolható, ennek folyományakép a két ve­zérlőrúd legszélső állásában egymást át­lapolja. A kiömlést vezérlő (bl) rúd a (d) állítócsavar, a beömlést vezérlő (cl) rúd az (e) állítócsavar útján kívülről üzemközben is beállítható (1. ábra). A (b) vezérlöpofáknak egy-egy (f) hornyuk van, mely a (g) horonyrész útján a (h) horonyhoz csatlakozik. Hasonló módon a (cl) rúd (i) hornya is a (h) csatornával úgy van összekötve, hogy a két (h) csa­torna egymást egv csatornává egészíti ki. Az (f. h, i) horonyrészek különböző ma­gasságokban fekszenek-, melyek a (k) ve­zérlő emelő rövidebb karjának kilen­gései által vannak meghatározva. A (k) emelőhöz csuklósan csatlakozó (1) ve­zériősinek (m) csigák útján az (n) du­gattyú állásának megfelelően az (f, h, i) horonyba kapaszkodnak és-ennek meg­felelően a (k) vezérlő emelőt és az (o) kagylós tolókát is beállítják, mely min­den dugattyúlöketí alatt egymásután a (k) emelő I, II, III helyzeteinek megjelelő, a 6. ábrán föltüntetett helyzeteket fog­lalja el. Az I emelőállás alatt beömlés megy végbe, mely mindaddig tart, míg az (m) csigák a (j) horonyrészen át a (h) ho­ronyba belépnek, mimedleít az (o) tolóka II állásába lép át és ezáltal a (p) csator­nát elzárja. A (q) hengerben bezárt hajtó­közeg ekkor expanzióval működik, az (m) csigák pedig a (g) horonyrészen fit az (f) horonyba vezettetnek át. Eközben az (o) kagylós tolóka III állásába vezet­tetik át, úgy hogy a (p) csatorna az (r) kipuffogó csatornával köttetik össze és a hajtóközég a munka teljesítése után ki­léphet. A dugattyú ezután a terhelt szál­lító vályú súlyának behatása alatt ismét kezdeti helyzetébe vezettetik vissza, mi­közben az (m) csigák az előbbivel ellen­tétes sorrendben szaladnak az (f, g, Ír, j, i) ' horonyrészeken át és ezzel a (dk) emelőt és az (o) tolókát isimét a kezdeti I állásba vezetik vissza, úgy hogy az (m) csigák játéka újból kezdődhetik. Ha a töltést növelni akarjuk, a (cl) rudat az (e) állítócsavar segítségévél be­felé eltoljuk. Az eltolást kiterjeszthetjük, míg az (s) akasztók a (t) csavaranyába ütközik. A lökethez való hosszbeállítás és ezzel az expanziós szakasz tartama a (bl) rúdnak a (d) állítócsavarral való elállítása által szabályoztatik. Ezen elto­lódás akkor éri el határát, ha a (bl) rúd az (u) ütközőbe ütközik, mely a dvi­gattyúrúd alsó oldalán van alkalmazva (1. és 5. ábrák). Minthogy eszerint úgy a töltés foka, mint a kiömlés munkaközben tetszőle­gesen szabályozható, a gép teljesítménye a hajtóközég legjobb kihasználása mel­lett a szállítóvályú mindenkori terhelé­séhez gyorsan és kényelmesen hozzá­simulhat. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Bütykös vezérmű a hajtóközég exptan­. ziójával működő dugattyús erőgépek számiára szállítóvályuknak az 59201, számú szabadalom szerint való hajtá­sához, azáltal jellemezve, hogy a két ismert, rézsútosan egymással szemben fekvő, ellentétes irányú (x, y) vezérlő­bütyök egymással lépcsőt alkot ós egymással beállítható hosszúságú (f^ h, i) vezetőhornyot képeznek, mely­nek segítségével az (o) vezérlőszelep a hajtóközég beömlésére, elzárására és kiömlésére állíttatik be. 2. Az 1. igényben védett bütykös vezér-

Next

/
Thumbnails
Contents