72722. lajstromszámú szabadalom • Hajtás géperejű járművek számára

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. MAGY. KIR SZABADALMI «Bb HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72722. szám. XX/a/B. OSZTÁLY. Hajtás géperejft járművek számára. BUGYI MIHÁLY GÉPGYÁROS ÉS BACH ANTAL TECHNIKUS SZEGEDEN. A bejelentés napja 1917 májas hó 12-ike. Eddig géperejű járműveknél csak a hátsó kerekeket hajtották és pedig vagy csak az egyikét, vagy pedig mind a kettőt. A mellső kerék hajtása egyáltalában nem volt lehetséges, minthogy a hajtó­erőnek a kormányzás céljából elforgat­ható mellső tengelyre való átvitele ne­hézségeket okozott. A találmány tárgyá­val ezt a föladatot úgy oldottuk meg, hogy a hajtóerőt az erőgépről a mellső járműtengely re átvivő, a forgás síkjában elfordulás ellen biztosított hajtóelem a mellső jármű tengelyen gömbcsukló útján van ágyazva. A mellső járműtengely meg­támasztására a jármű alvázában elforgat­hatóan ágyazott keret szolgál, melynek elforgatása által a kormányzás végbe­mehet anélkül, hogy a tengely hajtása zavartatnék. A hátsó és mellső tengelyt — különö­sen nagy teljesítményű kocsiknál — kü­lön, fölváltva járó erőgépekkel hajthat­juk. Abban a célszerű esetben, ha a jár­mű összes tengelyeit, illetve futókerekeit közíös gép hajtja, aránylag kis teljesít­ményű géppel nagy adhéziót érünk el, úgy hogy olyan géperejű jármű, melynek aránylag kis teljesítményű hajtógépje van, nagy terhek szállítására, illetve von­tatására alkalmas. A találmány tárgyát képező hajtás kü­lönösen teherautomobilokhoz, vontatási (pl. mezőgazdasági) célokra szolgáló gép­kocsikhoz, motoros vonatok vontató­kocsijaihoz stb. használható igen célsze­rűen. A mellékelt vázlatos rajz a találmány tárgyának egy kiviteli példáját az 1. ábrán részben fölülről nézve, rész­ben metszetben, a 2. ábrán pedig részben elölről nézve, részben metszetben mutatja. A rajzon (1) a mellső, (2) pedig a hátsó járműtengely, míg (3) a hajtógép forgattyútengelye és (4) egy közbenső tengely. A (3) és (4) tengelyekre a rajzon föltüntetett kiviteli alaknál egy-egy (5, 6) lánckerék van erősítve, melyeket a (7) lánc kapcsol egymással össze. A (4) köz­benső tengelyről a (2) hátsó járműten­gely a (8, 9, 10) lánchajtás, az (1) mellső járműtengely pedig a (11, 12, 13) lánc­hajtás útján hajtatik. Természetes, hogy lánchajtás helyett más, a mindenkori célnak megfelelő áttétel is alkalmazható. Az (1) mellső járműtengelyen a (14)

Next

/
Thumbnails
Contents