72722. lajstromszámú szabadalom • Hajtás géperejű járművek számára

gömb van megerősítve, melyet az egyik oldalról a (12) lánckerék félgömbalakú (15) része, a másik oldalon pedig a szin­tén félgömbalakban kiképezett (16) tok lazán zár körül. A (12, 15) lánckerék a (16) tikkal a (17, 18) csavarok útján van összekötve. A (14) gömbben a félkörre kiterjedő (19) horony van kiképezve, melybe a (18) csavarorsó (20) pecke ha­tol. Ezáltal elérjük, hogy a (12, 15) lánc­kerék a (14) gömböt és vele az (1) jár­mütengelyt akkor is magával viszi, ha a tengelyt kormányzás céljából bármilyen szöggel elforgatjuk Az (1) járműtengely kétoldalt a (21, 21) csövekben elrendezett (22) csapágya­kon megy keresztül. A (21) csöveket alul és fölül a célszerűen szintén csövek által képezett ,(23) keret köti egymással össze. A (23) keret alul ós fölül a (24, 24) csa­pokkal van ellátva, melyek a (25) alváz­hoz szilárdan erősített. (26, 27) tartórend­szerben vannak ágyazva. A (26, 27) tar­tókhoz a (28) karok vannak erősítve, melyeknek (29) pofái a (12, 15) lánc­kereket vezetik és annak a forgás síkjá­ból való kitérését meggátolják. A leirtakból világos, hogy a hajtógép a (4) közbenső tengelyen keresztül a jár­müvek úgy hátsó (2) keréktengelyét, mint annak mellső (1) keréktengelyét is hajtja és pedig utóbbit a (14, 15, 16) gömbcsukló útján ágyazott (12) láncke­rék által. Azáltal, hogy az (1) tengely a (21, 23) keretben van ágyazva, mely a jármű vázával a (26, 27) tartórendszer útján elforgathatóan varn összekötve, a (21, 23) keretnek tetszőleges, ismert esz­közök segítségével a (26, 27) tartórend­szerhez képest való elforgatása álltai az (1) tengelyt tetszés szerint kormányoz­hatjuk. Emellett a tengellyel szilárdan összekötött (14) gömb a gömbcsukló (15, 16) tokjában szabadon elforoghaí, míg a (12) lánckeréknek a (20) pecek útján a (14) gömb (19) hornyával való kapcso­lódása a zavartalan hajtást az (1) tengely bármelyik helyzetében biztosítja. Termé­szetes, hogy a (15,' 16) tököt oly kivágá­sokkal kfiU ellátni, melyek a kormány­zásnál az (1) jármütengelynek minden irányban való mozgását megengedik A (12) lánckeréknek a forgás síkjából za­varó mértékben való kitérésétől nem kell tartani. Mindazonáltal a (29) vezetékek alkalmazása célszerűnek mutatkozott. A '(2) hátsó keréktengely és a (4) köz­benső tengely között még a hátrafelé való menetet lehetővé tevő (30, 31, 32, 33) fogaskerókáttétel van beiktatva. Elöre­menetnél a (34) tengelykötós van bekap­csolva, míg a (35) tengelykötés ki van iktatva. Ha a jármüvet hátrafelé akarjuk járatni, akkor a (34) tengelykötést kikap­csoljuk és a (35) tengely kötést beiktat­juk, mire a hajtógép a (2) tengelyt a (30, 31, 32, 33) fogaskerékáttétel útján a hátramenet irányában forgatja. Az (1) járműtengely hajtása a hátramenétmél is ugyanazon áttétellel történik, mint az előremenetnél. A (35) tengelykötés el is maradhat; ebben az esetben pl. a (32) fogaskereket be- és kitolhatóan ágyaz­zuk. A rajzon a találmány tárgyát teljesen vázlatosan ábrázoltuk. A szerkezeti ele­mek kiképzése és a hajtóáttétel megvá­lasztása a mindenkori viszonyoktól függ és a találmány keretén belül sokfélekép módosítható. SZABADALMI IÖÉNYBK. 1. Hajtás géperejű járművek számára azálíal jellemezve, hogy a hajtóerőt az erőgépről a mellső járműtengelyre átvivő hajtóelem a mellső tengelyen gömbcsukló útján van ágyazva, úgy hogy a mellső tengely kormányzási céljából minden irányban szabadon elforgatható. 2. Az 1. igényben védett hajtás foganato­sítási alakja,, azáltal jellemezve, hogy a hajtóerőt az erőgépről a mellső jár­műtengelyre átvivő hajtóelem a for­gás síkjában biztosítva van. 3. Az 1. és 2. igényben védett hajtás fo­ganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a csuklógömbben félköralakú

Next

/
Thumbnails
Contents