72718. lajstromszámú szabadalom • Befőttes edényekhez való zár

Megjelent 1918. éri október hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72718. szám. XVIII/a. OSZTÁLY Befőttesedényekhez való zár. OEDING VILMOS KERESKEDŐ BERL1N-WILMERS£)0RFBAN. A bejelentés napja 1917 szeptember bó 21-ike. Elsőbbsége 1917 jnlins hó 24-ike. A jelen találmány kőanyagból, üvegből stb. való befőttesedényeken foganatosí­tott újításra vonatkozik, mely az ilyen edények gumi nélkül való légmentes le­zárását teszi lehetővé. A találmány lénye­gileg abból áll, hogy a befőttesedényt fémfödél zárja le, mely a konzervdobo­zoknál használt födélhez hasonlóan, a födél b ádogszegélyén ek behajlításával, illetve begöngyölítésével légmentes zárat alkot. Minthogy azonban a fémfödél nem köthető össze közvetlenül a kőanyagból stb. való befőttesedénnyel, ezért a födél és az edény széle közé fémből való köz­vetítőtest van beiktatva, mely a födél légmentes behajlítására, . illetve begön­gyölítésére szolgál és a maga részéről a beföítesedénnyel össze van ragasztva. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak két foganatosítás! példája van be­mutatva, és pedig az 1. ábra egy befőttesedényt mutat a fö­dél légmentes lezárására való begönyöi Ütő berendezéssel függélyes metszetben és részben nézetben, a 2. ábra a zár másik foganatosítás! pél­dájával qllálott befőttesedényt ábrázol függélyes metszetben, végül a 3. ábra vízszintes metszetet mutat a 2. ábra III—III vonala mentén. Az 1. ábrán látható foganatosítási pél­dánál a pl. kőanyagból készült (1) beiőt­tesedény fölső szélén (2) gyürüosatorná­val van ellátva, melybe a gyürüalakú (3) bádogbetét nyúlik be. Utóbbit szoro­san beragasztjuk (bekitteljük) a (2) csa­tornába. Hogy a különböző edényátmé­rőknél a (3) bádogbetét mindig centriku­sán legyen beragasztható az (1) edény­hez képest, belőle kivágott és befelé és kifelé hajlított rugalmas (4) nyúlványok­kal van ellátva, melyek alsó gyürüszélé­nek átmérőjéből annyira kiállnak, hogy mindig és pedig az edény legnagyobb és legkisebb zsugorodási mértékénél is, az edény (2) gvűrücsatornájának falaira tá­maszkodjanak. A (4) nyúlványok a (3) bádogbetét centiálásán kívül még arra is szolgálnak, hogy a beragasztott betétet elforgás és autoklávban való főzéskor, a ragasztómasszából való kiemelkedés ellen biztosítsák. A (3) bádogbetét vízszintes (5) részével az (1) edény fölső szélére támaszkodik. A ragasztómasszának a kőanyaggal és a (3) betét bádogszélével való teljes kö­tése és a befőtt gyümölcsnek, vagy effélé­nek az edénybe való beöntóse után a (6) bádogfödelet fölillesztjük az (1) edényre és önmagában véve ismert módon, vala-

Next

/
Thumbnails
Contents