72718. lajstromszámú szabadalom • Befőttes edényekhez való zár

mely begöngyölítő berendezéssel önmű­ködően és légmentesen összekötjük a (3) bádogbetéttel. Erre a eélra a (3) betét (7) és a (6) födél (8) szélét, az 1. ábra jobboldalán látható módon összehajlít­juk, illetve összegöngyölítjük, úgy hogy a (9) karima áll elő. A (9) karima be­göngyöli tésekor az (1) edényt, ismert módon, (10) asztalikára helyezzük, mely pl. lábítóval, az í. ábrán látható nyíl irányában föl- és lemozgatható. Ezáltal az (1) edény a berendezésnek folytono­san forgó (11) menesztőbéléséhez szorul, úgy hogy szintén forgásba jön. Most a begöngyölítő hengereket kívülről a bádo­gok széléhez nyomjuk, miáltal a két (7, 8, óádogszegély összegöngyölődik ós az (1) edény légmentesen elzáródik. A ra­gasztómassza kitöílti az egyenlőtlensége­ket a nyers edényszél és a (3) bádog­betét (5) vízszintes része közt, úgy licgy az edénynelk a (11) meneisztőbélésre való rászorításakor, az edény (2) gyürűesa­tornájában lévő, tulajdonképeni össze­kö'iőragasztóhely teljesen tehermente­sítve van. i i A (10) asztalka célszerűen keményfár ból van és linóleumból, gumiból vagy efféléből való (12) betéttel van ellátva, mely kissé nagyobbra van kivágva, mint ahogy azt a normális edényalak meg­kívánná. Erre a különböző zsugorodási mértékek ós az ebből eredő különböző edényátmérőkre való tekintettel van szükség. A (10) keményfaasztalkában (13) acélhüvely van megerősítve, melv­ivel az asztalka orsón van ágyazva. Az (1) edény kívül még két, (14) és (15) karimával van ellátva, melyek olyan vastagok, hogy átmérőjük nagyobb, mint a behengerelt vagy begöngyölített (9) bádogkarimáé. Ezzel lehetővé válik, hogy a kész edényeket gördítve mozgassuk tova anélkül, hogy az egyenes irányból kitérnének, ami elmaradhatatlan lenne, ha ilyen karimák nem lennének, ha te­hát az edény kúpalakú lenne. A (14, 15) karimák azonban az (1) edény és a (9) tömítőkarima kímélésére is szolgálnak, mert ezen (14, 15) karimák folytán a» (1) edény lefektetve csak két helyen tá­maszkodik az alapra és így a (9) tömítő­karima meg van védve az alappal való érintkezéstől. A bádogkonzervdobozok­nál, ellentétben ezzel, a tömítőkarima mindig kiáll, úgy hogy mindenféle rázr kódtatásoknak és igénybevételeknek ki van téve. De nemcsak az edények gör­dítve való továbbításakor, hanem az. egész gyártás alatt is kímélik a (14, 15) karimák a (9) zárókarimát, mert így ez a karima sohasem érintkezhetik másik edény ilyen karimájával. . Az (1) edény feneke kúpalakú vájat­tal van ellátva, melybe a (10) asztalka kúpalakú (16) kiemelkedése nyúlik be. Ezzel az edény centrálását érjük el a be­rendezésben a begöngyölítés közben. Az (1) edény (17) belső széle (18) külső széléhez képest kissé kiáll, hogy a beön­tött ragasztómassza a (3) bádoigbetét be­szorításakor fönt kitóduljon és egyszer­smind az edény széle és a (3) betét (5) vízszintes része közt, az edény és a betét közt levő egyenlőtlenségek .kiegyenlítésé­hez szükséges ragasztómasszát kiszorítsa. A 2. és 3. ábrán látható foganatosítási példánál az (1) edény széle, az 1. ábrán föltüntetett (2) gyűrücsatorna helyett, belül egy vagv több tetszőleges alakú (18) mélyedéssel van ellátva. Ezekhez a (18) mélyedésekhez — hasonlóan, mint az 1. ábrán — a (3) bádogbetét van hozzáragasztva. A beragasztásnál itt egy (19) gumigyűrű nyer alkalmazást, mely légmentesen az (1) edény (20) belső nyúlványához támaszkodik. A (3) betét beragasztása után a (19) gumigyűrűt el­távolítjuk és más edényeiknél használhat­juk hasonló módon a beragasztásra. A (19) gumigyűrű használatával is elérjük azt, hogy a beöntött ragasztómassza a (3) betét beszorzásakor fönt kitódul és az edényszél és a betét közt lévő egyen­lőtlenségek kiegyenlítésiéhez szükséges ragasztómasszát kiszorítja.

Next

/
Thumbnails
Contents