72715. lajstromszámú szabadalom • Kulcccsal zárható és szabályozható önműködő bistosíték villamos vezetékek számára

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. MAGY. gg|| KIR. SZABADALMI JHV HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72715. szám: VII OSZTÁLY Kalocsai zirható és szabályozható önműködő biztosíték villamosvezetékek számára. MÁRKUS IMRE FŐISKOLAI HALLGATÓ KÚNSZ1GETEN. » A bejelentés napja 1914 jnnins bó 5-ike. Jelen találmány a/ elektromos vezeté­kek biztosítására vonatkozik, melyet ,a túlmagas' áramintenzilásnál átégő bizto­sítékok helyett használunk. Jellemzi az, hogy az áram a rendesnél nagyobb erős­ségnél önműködően kikapcsolódik s egy alkalmasan odaszerelt rúgó ezáltal oly helyzetbe jut, hogf az árammegszakítást rögzíti. Ezzel egyidejűleg egy fogantyú is eltolódik, melynek az eredeti helyzetbe való visszahúzásával az áramot újra be­kapcsolhatjuk. Jellemzi továbbá az, hogy egy alkalmas készülék segítségével szabá­lyozható különböző ára m erősségekre. Végül jellemzi a készülék beillesztett zár­szerkezet, melynek segélyével az áram kulccsal elzárható s így-az esetleges fölös­leges árampazarlás megakadályozható. A mellékelt rajzon a találmánybeli biztosítéknak példaképem foganatcsítási alakja van föltüntetve, és pedig: 1. ábra a biztosíték elölnézetben egy fatalpna szerelve. 2. ábra a rövidzárlat beálltóval kelet­kezett eltolódásokat mutatja. 3. ábra az egyik szorítócsavart hossz­metszetben s végül a 4. ábra a zárszerkezet működését ábrá­zolja. Miként az 1. ábrán látható, az áram (A) szorítócsavar és (a) csavar közvetí­tésével (b) platinalemezen és (c) rugal­mas lemezen s (d) csavaron át .egy szo­lenoddba jut s innen (el) kontaktuson, (k) rugalmas lemezen és (e2) kontaktu­son halad végig, (f) rúgó (d) szigetelő­anyagból készült kocka éléhez feszül és (g) fogantyút befelé iparkodik húzni (c) rugalmas lemezt (i) rúgó a ' szolenöid fölé iparkodik emelni, (i) rúgó egy csa­var és rögzített anyta,csavar (h) segélyé­vel szorosabbra húzható vagy lazábbra engedhető. A zárszerkezet (1) ütközője (szorosabbra húzható) (k) rugalmas le­mezt (el) kontaktusból kiálló lemezhez nyomja s így áramzárást létesít. Megjegy­zendő, hogy (l) ütköző vége, mely (k) lenue'zzel érintkezik, szigetelő anyag (fa) födi, -hogy a fém k ulccsal való lezárásnál esetleg áramközlés ne történhessék. Midőn a szolenoidon áram megy ke­resztül, az a (c) lemezt a mágneses erő hatása alatt magához igyekszik rántani. Hogy ez a tény rendes áramerősség mel­lett ne következhessék be. az (i) rúgót oly feszesre csavarjuk, hogy a mágneses erő húzásával szemben erőt fejtve ki, nyugalmi helyzetei teremt. Rendesnél

Next

/
Thumbnails
Contents