72715. lajstromszámú szabadalom • Kulcccsal zárható és szabályozható önműködő bistosíték villamos vezetékek számára

nagyobb áramerősség esetén azonban íi mágnes magához rántja a (c) lemezt s igy az áram rögtön megszakad, (f) rúgó periig támpontját veszítve, (d) fölé. jut és a (g) fogantyút behúzza. így az áram­kikapcsolás rögzítve van. (2. ábra.) (g) fogantyúnak s vele együtt (f) rugónak az eredeti helyzetbe való visszahúzásávEfJ • (c) lemez szabaddá válva, ismét (a) csa­varral jut kontaktusba és az áram újból zárva van. Hogy pedig a,készülék esetleges romlás esetén is abszolút biztonságot nyújtson, a (d) csavar és a szolén ok] közt lévő összekötő dióthuzal olv vékonyra válasz­tandó. hogy mielőtt a vezetékdrótok át-r égése bekövetkezhetnék — elégjen és így a készülék a jelenleg" használatos átégő biztosíték gyanánt szerepeljen. Jelen találmánybeli biztosíték az eddig használatos dugaszberendezésí fölösle­gessé . teszi, mert egy egész berendezés helyett elégséges egyetlenegy kellően sza­bályozott ilyen biztosítékot az áramkörbe bekapcsolni. Az egész készülék egy fa­lapra van szerelve s egy fadobozzal le­födhető (mint a villamos házicsengők­nél), mely sarkokon fordul s lenn a falap alsó réiszén lakattal elzárható, hogy ava­tatlan a szerkezethez hozzá ne férhessen. A fadoboznak a falappal párhuzamos oldalán nyílás hagyandó a kulcs számára s oldalt ugyancsak nyílás hagyandó a (<f) fogantyú számára. ( SZABADAI.MI IGÉNYEK. 1. Kulccsal zárható ós szabályozható önműködő biztosíték villa>mosvezeté­kek számára, mely a rendesnél na­gyobb áramerősség esetén egy elektro­mágnes segélyével az áramot meg­szakítja azáltal, hogy egy rugjalmas lemezt magához ránt, miáltal az áraim megszakad és egy rúgó az áramsza­krtási helyzetet rögzíti. 2. Az 1. alatt védett biztosíték foganato­sítási alakja, jellemezve egy szolenoid állal, mely (c) lemezt a rendesnél na­. gyobb áramerősség esetén magához rántja s (f) rúgó támaszpontját vesztve a (d) kocka fölé kerül, miközben a (g) fogantyút magával húzza, ellenben a (g) fogantyúnak az eredeti hely­zetbe való visszahúzásárval az áram újból zárva van. 3. Az 1—2. alatt védett bizlositék foga­natosítása alakja jellemezve azáltal, hogy az (i) rúgó által, mély egy csa­var és rögzített anyacsavar segélyével szorosabbra húzható vagy lazábbra engedhető — különböző áramerőssé­gekhez szabályozható, 4. Az 1., 2., 3. alatt védett biztosítók fo­ganatosítási - alakfa, jellemezve egy beszerelt zárszerkezettel, melynek üt­közője (k) rugalmas lemezt (el) kon­taktushoz nyomja s ameHyel az ára­mol a zárszerkezet kulcsának tulaj­donosa egyedül zárhatja el vagy nyit­hatja meg; jellemezve továbbá (d) csavart és a szolenoidot összekötő vé­kony dróttal, mely a szerkezet eset­leges elromlása esetén átégő biztosíték gyanánt működik. (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents