72713. lajstromszámú szabadalom • Átmenő drótvezetékben fekvő vasúti fő- és előjelzőkhöz való hajtómű

ugyanezen helyen bekövetkező drótsza­kadás esetén, a 6. ábra az (A) főjeiző és hajtóművé­nek vázlatos és részlete® rajza az 1. ábrá­nak megfelelő állásban, a 7. ábra ugyanez a 2. ábrának meg­felelő állásban, a 8. ábra ugyanez a 4. ábrának és a 9. ábra ugyanez az 5. ábrának meg­felelő állásban. Az (A) főjeiző hajtóműve egy ismert fajtájú (b) állítótárcsából áll, mely a jelzőszárnyaknak ismert módon való át­állítására szolgál, továbbá egy planeta­kerókáttételből, mely a külső fogazású (c) és a belső fogazású (d) drótkötél­csigából és az ezekkel kapcsolódó, 'ten­gelyével a (b) állít ótárcsában forogha­tóan ágyazott (e) fogasplanetakerékből van összetéve. A (c) és (d) kötélcsigák a rajzon, a jobb áttekinthetőség ked­véért, különböző nagyságuaknak és egyet­len drótkötéllel körülvetteknek vannak föltüntetve, úgy hogy a drótnak a hő­mérsékváltozjásokból eredő megnyúlása és megrövidülése esetén, amiket a rajzon az (St) állítóemelő alatt rajzolt, a súly­lyal terhelt elforgatható emelőkön ágya­zott drótvezetőcsigák egyenlítenek ki, egymással ellenkező irányú elforgást vé­gezhetnek (lásd a berajzolt nyilakat), mikor is az (e) planétakerék, a (c) és (d) kötélcsigák fogazatának hatása alatt, a <k) állít ótárcsában ágyazott tengelye körül elforog és a hőmérsékingadozások­ból származó mozgásoknak a (b) állító­táresára, illetve a jelzöszárnyakra való átvitelét meggátolja. Csak ha az (e) planélakerék mindkét (c, d) kötélcsigával és a (b) állítótárcsá­val együtt forog el az egyik, vagy a má­sik irányban, meg)' végbe a jelzőszár­nyak átállítása. Tehát csak akkor forog el a (b) állító­tárcsa, ha 1. a drótot az (St) állítóemelő vei az egyik, vagy a másik irányban meghúz­zuk (1., 2. ábrák) és 2. az (St) állítóemelő és az (A) főjeiző közt drótszakadás következik be (3. ábra), mikor is a meglazuló drót az esetleg „szabadra" álló (A) fő jelzőt „tílos'-ra állítja át. Viszont a két (c) és (d) kötélcsiga egymással ellenkező irányban akkor fo­rog el, tehát a jelzőszárnyak akkor ma­radnak változatlanul helyzetükben, ha 1. a drót a hőmérsékváltozásofcnak megfelelő mozgásait végzi (1., 2. ábrák) és 2. az (A) főjeiző és a (Va) előjelző közt drótszakadás áll be (4., 5. ábrák), mikor is ismét a drót meglazuló feszült­sége létesíti az elforgást. A találmány lényege már most a fő­jelző hajtóművének a 6—9. ábrákon lent látható, fönteimlített olyan kiképzé­sében áll, mely szerint a két (c) és (d) kötélcsiga egyenlő nagy átmérőjű (amint az a 6. ábra alsó részén föl van tüntetve) és homloklapjaival egymáshoz van il­lesztve, mímeli ett a két kötélcsiga egy­másra illő homloklapján egy-egy félkör­kereszitmetszetű, szimmetrikusan ellen­kező irányban haladó és egy (h) golyót közrefogó (f) és (g) spirális golyóvezető horony van kiképezve (6—9. ábfák alsó része). A találmány szerint már most, az (A) főjeiző és a (Va) előjelző közt drótszakadás bekövetkezése esetén, a (h) golyó úgy köti össze a két (c^ és (d) kötélcsigát, hogy ezek, egyetlen szilárd' kettős kötélcsiga módjára, megfeszítve tartják az (St) állítóemelő és az (A) fő­jelző közt az ép drótot, úgy hogy az (A) főjeiző az (St) állítóemelöről tovább is csakúgy működtethető, mint a drótsza­kadás élőtt (4., 5., 8., 9. ábrák). A 6. ábrán az (A) főjeiző „tilos" állá­sában v(an föltüntetve normális állapot­ban, azaz ép drót esetén. Mint az ábrán lent látható, a (h) golyó ekkor olyan helyzetet foglal el a (c) és (d) kötélcsigák (f) és (g) spirális hornyában, hogy a két kötélcsiga egymással ellenkező irányban; szabadon elforoghat annyira, aimiennyire azt a drótnak a hőmérsókvál'tozásokból eredő elmozgása szükségessé teszi. A (h>) golyó ugyanis az (f) ós (g) hornyokban

Next

/
Thumbnails
Contents