72708. lajstromszámú szabadalom • Készülék léghajók, röpülőgépek vagy hasonlók hajtására szolgáló explóziós mótorok teljesítésének szabályozására

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72708. szám. V/4/Ü. OSZTÁLY. Készülék léghajók, repüló'gépek vagy hasonlók hajtására szolgáló explóziós mótorok teljesítményének szabályozására. BOERNER ARNO MÉRNÖK SCHEVENINGENBEN. A bejelentés napja 1917 május hó 22-ike. Tudvalevő, hogy a léghajómótorok tel­jesítmémye a léghajó magassági helyze­tével változik, nevezetesen a légihajó emelkedésiével csökken, mert a légköri levegő nyomásának csökkenésével keve­sebb gázkeveréket szívnak be a hengerek és ennek megfelelően kevesebbet kom­primálnak, miáltal nem csupán a kom­pressziónyomás lesz a normálisnál keve­sebb, hanem, az explóziónyomás is lénye­gesen mögötte marad a normális, maxi­mális exploziónyomásnak. Ezen, különösen nagyobb magasságok­ban végzett repüléseknél, súlyos hátrányt ösmert módon azzal kerülhetjük el, hogy a karburátorhoz a levegőt légtartályból juttatjuk, melyet pl. szivattyú tart állan­dóan nyomólevegővel töltve. Hykénit a mótorok teljesítőképességét a léghajó magassági helyzetétől függetlenül állandó értéken tarthatjuk. A mótor teljesítmé­nyét a nyomólégtartályban uralkodó nyomás szabályozásával, vagy pedig a légtartályból a karburátorhoz vezető ve­zetékben elrendezett fojtószelep segélyé­vel szabályozhatjuk. A találmány szerint mindikét szabályo­zást egyidejűleg alkalmazzuk, amivel lé­nyeges előnyöket érünk el. Ezen célból a nyomólégtartálytól a hengerekhez ve­zető vezetékben szabályozható végfeszült­ségű redukálószeiepet alkalmazunk, a tartályt pedig oly szerkezettel látjuk el, amellyel a tartályban uralkodó maximá­lis nyomást különböző értékekre állít­hatjuk be. Ezen célból a tartályt célsze­rűen több, külön-külön meghatározott nyomásra terhelt és külön-külön kikap­csolható biztonsági szeleppel, avagy pe­dig egy, szabályozható terhelésű bizton­sági szeleppel szereljük föl. Ezáltal lehetővé válik a mótorok tel­jesítményét hirtelen megváltoztatni, még pedig a normális íölé emelni, vagy az alá csökkenteni, anélkül, hogy a légtartály állandóan a maximális nyomás alatt volna töltve. Rendes repülés kezben a légtartályt és a redukáló§zelepet a legalacsonyabb nyomásra, pl. 1 atm. nyomásra állítjuk be, úgy hogy a mótorok a rendes telje­sítménnyel dolgoznak. Ha azt várjuk, hogy a mótor teljesítményét nem sokára emelni kell, úgy a légtartályban ural­kodó feszültséget fokozzuk, azáltal, hogy az 1 atm.-nj. beállított biztosítószelepet

Next

/
Thumbnails
Contents