72708. lajstromszámú szabadalom • Készülék léghajók, röpülőgépek vagy hasonlók hajtására szolgáló explóziós mótorok teljesítésének szabályozására

— 2 — kikapcsoljak és a legközelebbi magasabo, pl. 1.5 atm-ra beállított biztosítószelep kerül működésbe, ellenben a redukáló­szelepet továbbra is 1 atm.-ra tartjuk beállítva, úgy, hogy a mótor teljesü­ménye változatlan marad. Amint azon­ban a repülősebességet fokozni akarjuk, úgy a redukált, feszültséget növeljük, aimi most hirtelen történhetik, mert hiszen időközben a légtartály magasabb nyomás alá került. Leszálláskor, amidőn kívánatos lehet a mótor teljesítményét a normális alá szo­rítani, megfordítva járhatunk el. A lég­tartályt továbbra is 1 atm.-ra nyomás alatt tartjuk, ellenben a redukálószelepeí alacsonyabb nyomásra állítjuk be. A mótor teljesítményének szabályozása tehát a legegyszerűbb módon történhetik. A mellékelt rajzban 1. ábra a találmány tárgyának egy példaképen! megoldási alakját mutatja vázlatosan, repülőgépmótorra alkal­mazva. 2. ábra pe?dig a szivattyú által beszí­vott levegőben lévő vízesöppek leválasz­tására szolgáló, szerkezet változata. Az (1) rotációs mótor forgatja a (3) légcsavart, melynek (2) tengelye az (5) oldható kapcsolás révén a (4) lógszivaty­tyút is hajtja. A légszivattyú által sűrí­tett levegő a (6) vezetéken át jut a (8) manométerrel és a szabályozható terhe­lésű (9) biztosítószeleppel fölszerelt (7) légtartályba, amelyből az (1) mótor (10) karburátorához vezethető. A (7) légtartály és a (10) karburátor közötti vezetékbe a (11) redukálószelep van iktatva, melynek végfeszültsége sza­bályozható, miáltal a karburátorban uralkodó nyomást és ennek kapcsán a mótor teljesítményét szabályozhatjuk. A (4) szivattyú a, levegőt közvet elleniül a légkörből szívja. Mivel a repülőgépnek gyakran felhőkön, illetve ködön kell ke­resztülröpülnie, úgy a (4) szivattyú által beszívott levegő tekintélyes mennyiségű vizet tartalmazhat finomra elosztott csöp­pek alakjában, ami a berendezés műkö­dése szempontjából hátrányos lehet. A repülőgépek segédkészülékeinek le­hetőleg egyszerűknek kell lenniök, sú­lyuk sem léphet tul bizonyos határt, ennélfogva nem lehet a beszívott levegőt teljesen megszárítani. A találmány sze­rint azonban ezen rendkívül kis vízcsöp­peket a szivattyú által beszívott levegő­ből leválasztjuk. Ezen célból a berebde­zés a (12) kisebb tartállyal van fölsze­relve, mely részben vízzel van megtöltve és a (4) szivattyú és (7) légtartály' között fekszik. A (4) szivattyúban komprimált levegő a (12) tartályba a fenék közelé­ben áramlik be és fölül távozik, miköz­ben a (12) tartályban lévő vizén kell át­hatolnia, amelyben a magával ragadott vízesöppek leválaisztatnak, úgy.hogy a (12) tartályból távozó levegő a benne foglalt vízcsöppekeit leadta, habár termé­szetesen a levegő nem Vált teljesen szá­razzá. Hogy a levegővel tovaragadott vízesöp­pek a (12) tartályban lévő vízzel benső érintkezésbe jussanak, a (4) szivattyú által sűrített levegőt célszerűen alkalmas (13) fúvóka útján vezetjük a (12) tar­tályba, mely fúvóka a levegőt lehetőleg finomra osztja el. A (12) tartály köpennyel szerelhető föl, amelyen meleg közeget, pl. a mótor kipuffogó gázait vezetjük át, hogy a víz­nek a (12) tartályban való befagyását meggátoljuk. Ugyanezen célból a vizet glicerinnel vagy víz és glicerin keveréké­vel vagy hasonló, nehezebben fagyó ke­verékkel helyettesíthetjük. A 2. ábrában föltüntetett szerkezet a (15) ütközőfalakkal fölszerelt (14) tar­tályból áll, melyben a (16) vezetéken át beáramló levegő zeg-zugos úton kényte­len áramlani, mikqzben a nagy erővel a (15) ütközőfalakhoz verődő vízesöppek összeállanak és leválnak, úgy hogy a víz­tartály fenekén gyűlik össze és a (17) csapon át leboesátható. A víz leválasz­tása azonban tetszőleges más ösmert mó­don is történhetik. A (18) megkerülő-

Next

/
Thumbnails
Contents