72707. lajstromszámú szabadalom • Gép különböző frquenciájú váltakozó áramok átalakítására vagy egyidejű előállítására

következtében Összegeződnek. A nagyobb sarkszámú mező két azonos irányú feszült­séget indukál, melyek a 2c. ábra szerint azonos nagyságúak és így egymást meg­semmisítik. Az ekképen kiképezett tekercse­lést tehát csak a kisebb sarkszámú mező befolyásolja. A nagyobb sarkszámú mező ellenben nem idéz elő benne hatást. Mindkét tekercselésnél nem szükséges) hogy az egymásután kapcsolt pálcikák köz­vetlenül sorban feküdjenek. Sőt lehet elő­ször a pálcikák egy sorát tetszőleges módon kapcsolni és így csoportokat alkotni, melyek egymással sorban fekszenek. Lényeges csak az, hogy mindegyik ilyen áramkört csupa egymásután kapcsolt pálcikákból álló csopor­tokra lehessen szétszedni, melyek helyze­tükben és kapcsolásukban az előzőkben ismertetett feltételeknek megfelelnek. 2. Indukáló rész. Az induktornál két elkülönített tekercse­lést alkalmazhatunk a két mező létesítésére Ily elrendezésnek az az előnye, hogy a két mezőt egymástól teljesen függetlenül lehet szabályozni. Sok esetben azonban a két tekercselés oly részeit, melyek ugyanazon hornyokban fekszenek és melyeknek áram­iránya ellentétes, előnyösen összevonjuk. Ez esetben ugyan nem vagyunk többé teljesen függetlenek a mezők szabályozásában, az el­rendezés azonban anyagmegtakarítással jár. Egyebekben az induktorra nézve igen különféle kiképzések jöhetnek tekintetbe, aszerint, hogy a gépet mindkét frekvencia számára való szinkrongép gyanánt, vagy mindkét frekvencia számára való aszinkron­gép gyanánt, vagy végül az egyik frekven­cia számára szinkrongép gyanánt, a másik frekvencia számára pedig aszinkrongép gya­nánt képezzük ki. Igen előnyös alakot kapunk az utóbb em­lített esetben, amikor tehát az egyik mezőt, például a nagyobb sarkszámút aszinkron, a másikat pedig szinkron, képezzük ki. Az induktort ekkor az aszinkron rész számára •elosztott, lemezeit vassal és rövidre zárt tekercseléssel, a szinkron rész számára pedig egyenáramú gerjesztő tekercseléssel látjuk el. A rövidre zárt tekercselés ekkor egyúttal csillapító tekercselés gyanánt is működik. A gyakorlati kivitelben a rövidre zárt tekercselés helyett többnyire fázis­tekercselést alkalmazunk az aszinkron rész­ben. Ilymódon egyszerű indítás válik lehe­tővé az esetben, ha az aszinkron rész alkotja a motort, azonkívül rendes járásnál fázis­kompenzátorokat, vibrátorokat vagy más efféléket iktathatunk bei A teljesítményi tényezőnek javítását célzó ezen eszközök­nek alkalmazása azonban lehetővé teszi, hogy a gép léghasítékát nagyobbra válasz­szuk, ami a szinkron rész számára előnyös. Csillapító tekercselés gyanánt viszont az aszinkron tekercselés használható, melynek azonban ezen célból különös módon kell ki­képezve lennie. Az aszinkron tekercselés ily kiképzését mutatja a 3. ábra, ahol a nagyobb sarkszám 6-tal, a kisebb sarkszám pedig 2-vel egyenlő. A tekercselés lényege abban áll, hogy 3—3, egymástól 120°-nyira fekvő pont rövidre van zárva. Ezek a rövidzárlatok oly háromszögek sorát alkotják, melyek egymás­tól el vannak szigetelve. A háromszögek közül három, amely egymáshoz képest 120®­kal elektromósan el van tólva, csúszógyűrűk­kel áll kapcsolatban. A csúszógyűrűk között a nagyobb periódusszámot kapjuk, míg a tekercselés egyúttal a kisebb sarkszámú mező számára rövidzárlatú fegyverzetül szolgál és a csillapító tekercselést képezi. Úgy a motorikus, mint a generátoros rész aszinkron kiképezése esetén az induktor számára közös rövidzárlatú (ketrec-) teker­cselés elégséges. Oly esetben is, ha a teker­cselést fázistekercselés gyanánt képezük ki, nem szükséges a tekercselés szétkülönítése. Elégséges, ha a közös tekercselést sajátsá­gosan kiképezzük. Végül lehet egy közös tekercselést úgy is kiképezni, hogy az az egyik sarkszám számára fázistekercselés gyanánt, a másik számára pedig rövidzár­latú tekercselés gyanánt hat. Ez például oly módon történhetik amint azt a 3. ábrára vonat­kozólag megemlítettük. Ha a gép a motoros és a generátoros részben szinkron dolgozik, akkor mindkét mező szilárdan áll egymáshoz képest és a mezősűrűség legmagasabb értékei a két

Next

/
Thumbnails
Contents