72707. lajstromszámú szabadalom • Gép különböző frquenciájú váltakozó áramok átalakítására vagy egyidejű előállítására

- 4 mező viszonylagos helyzetétől függ. Ezek e lagmagasabb értékek a vastest fogainak méretezésére irányadók. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gép különböző frekvenciájú váltakozó áramok átalakítására vagy egyidejű elő­állítására, azáltal jellemezve, hogy az indukáló rész kölönböző sarkszámu me­zőkkel bir, melyek célszerűen közös tekercselés segélyével létesíttetnek és az indukált résznek ezen mezőkhöz tartozó tekercselései közül a nagy sarkszámú tekercselés egymástól a nagyobb sarkszá­mú mező egy-egy pólusosztásának megfe­lelő távolságban fekvő, sorba kapcsolt (2 n 1) vezetőből álló csoportokból van összeállítva, ha a nagyobb sarkszám a ki­sebbnek (2 n -f- l)-szeresét teszi ki, vagy pedig egymástól a nagyobb sarkszámú mező egy-egy pólusosztásának megfelelő távolságban fekvő sorba kapcsolt (kétszer 2 n) vezetőből álló csoportokból van összeállítva, ha a nagyobb sarkszám a kisebbnek 2n-szeresét teszi ki, míg a kisebb sarkszámu tekercselés egymástól a nagyobb sarkszámú mező páros számú pólusának távolságában fekvő, sorba kap­ésolt két vezetőből álló csoportokból van összetéve. 2. Az 1. igényben védett gép foganatosítás® alakja, azáltal jellemezve, hogy a vezetők közvetve sorba vannak kapcsolva, ameny­nyiben olyan vezetőkből álló csoportok képeztetnek, melyek önmagukban tetsző­legesen vannak kapcsolva, míg a csopor­tok egymásután vannak kapcsolva. 3. Az 1. igényben védett gép foganatosítást alakja, azáltal jellemezve, hogy az a különböző frekvenciákra vonatkoztatva aszinkron van kiképezve. 4. Áz 1. igényben védett gép fogan atosítási; alakja, azáltal jellemezve, hogy az az egyik frekvenciára vonatkozólag, aszinkron, a> másik frekvenciára vonatkozólag pedig: szinkron van kiképezve. 5. A 4. igényben védett gép foganatosítást alakja, azáltal jellemezve, hogy az az in­duktor aszinkron tekercselése a gép aszin­kron része számára fázistekercselés gya­nánt és egyúttal aszinkron rész számára csillapító tekercselés gyanánt hat. 6. Az 5. igényben védett gép foganatosítás! alakja, azáltal jellemezve, hogy a fázis­tekercseléshez a teljesítményi tényező' megjavítására való, önmagában ismere­tes eszközök vannak kapcsolva. 7. Az 1. igényben védett gép foganatosítás! alakja, azáltal jellemezve, hogy az a különféle frekvenciák számára szinkron van kiképezve. (1 rajzlap melléklettel.) •«ui hímvwotAmuAs hvomoAja suommr

Next

/
Thumbnails
Contents