72707. lajstromszámú szabadalom • Gép különböző frquenciájú váltakozó áramok átalakítására vagy egyidejű előállítására

O-sal, épúgy azonban az ezen pálcikákkal például sorban kapcsolt és kisebb sark­számú mező másik sarka előtt fekvő pálci­káké is. A feltüntetett elrendezésnél tehát a nagy frekvenciájú tekercselést a kisebb sarkszámú mező semmikép sem befolyásolja. Ugyanaz áll, mint azt könnyen bebizonyít­hatjuk, az esetre is, ha a nagyobb sarkszám a kisebb sarkszám 5, 7, 9, vagy általában (2 n-(-l)-szerese. Mindezen esetekben tehát az által, hogy a pálcikákat (cséveoldalakat) a nagyobb sarkszámú mező egy-egy sark­osztásának távolságában következtetjük egy­másután és megfelelően 5, 7,9,(2 n-f-l) et sorban kapcsolunk, ezen tekercselésnek kisebb sarkszámú mező által történő befolyásolását elkerülhetjük. Az alacsony frekvencia számára való 'tekercselést oly célból, hogy a kisebb sark­számú mező lehetőleg teljes hatást fejtsen ki, tulajdonképen úgy kellene kiképezni, hogy mindenkor két-két, ezen mezőnek egymástól egy-egy sarkosztás távolságában fekvő pál­cikái sorban legyenek kapcsolva. Ekkor azonban, mint azt az ábrából láthatjuk, a nagyobb sarkszámú mező által indukált fe­szültségek összegeződnének. A tekercselés tehát a kisebb sarkszámú mező által való kívánatos befolyásoláson kívül a nagyobb sarkszámú mező által történő, nem kivána­natos befolyásolás alá is kerülne. Ennek az elkerülésére tehát a pálcikák (cséveoldalak) az lc. ábra szerint rendezendők el. Ennek megfelelően két pálcika egymásután van kapcsolva, mely pálcikák a nagyobb sark­számú mező két pólusának távolságában fekszenek egymástól. Ez a mező tehát a két pálcikában Azonos nagyságú egyenifányú fe­szültségeket létesít, melyek a sorbakapcsolás folytán egymás ellén hatnak és így egymást megsemmisítik. Ezen nem változtat semmit ha a két, sorban fekvő pálcika a nagyobb sarkszámú mezőnek nem két, hanem például négy pólusa távolságában fekszik egymástól. Lényeges csak az, hogy a távolság ezen mezőnek páros számú pólusával legyen egyen­lő. A legtöbb esetben mindenesetre célszerű lesz az elrendezést úgy kiképezni, hogy a tekercselési lépés kisebb legyen,, mint a kisebb sarkszámú mező egy sarkosztása. En­nek folytán az esetben, ha a nagyobb sark­számú mező 5, 7, 9 vagy általánosságban (2 n -}- l)-szer annyi sarkkal bir, mint a kisebb sarkszámú mező, a sorba kapcsolt két pál­cika egymástól való távolságát 4 (6), 6 (8), 8 (10) 2n (2n-f2)-re választjuk. Ha az egyik sarkszám a másiknak páros számú többszöröse, akkor a fentiek már nem állják meg helyüket. Ily kiviteli példát a 2. ábra tüntet fel azzal a feltevéssel, hogy a sarkszámok viszonya 2:1. A nagyobb sarkszámú mezőt a 2a. ábra ismét a vonal­kázott görbe, a kisebb sarkszámú mezőt pedig a teljes vonalú görbe tünteti föl. Az ered­ményezett mezőt a pontvonalkázottan rajzolt görbe tünteti föl. Ha itt két pálcikát (eséveoldalt) sorba fek­tetünk, mely pálcikák a nagyobb sarkszámú mező egy pólusosztásának távolságában van­nak egymástól, úgy bennük a kisebb sark­számú mező oly feszültségeket indukál, mint amilyenek a 2b. ábrán berajzolt nagyságú és irányónyilak által jelezve vannak. A kisebb sark számú mező által a két pálcikában indukált feszültség különbözik egygiástól, az összefeszültség tehát eltér a zérustól. A kisebb sarkszámú mező által a nagy frekvencia szá­mára való tekercselésben létesített összes fe­szültségek azonban egymást teljesen megsem­misítik, ha négy oly pálcikát kapcsolunk egy­más után, melyek a nagyobb sarkszámú mező egy-egy pólusosztásának távolságában feksze­nek egymástól. Ugyanígy minden párosszámú sarkszámviszonynál (2 n: 1) a magasabb frek­vencia számára való tekercselésnek a kisebb sarkszámú mező által való befolyásolását elkerüljük, ha oly 2n pálcikát (eséveoldalt) ' kapcsolunk egymás után, melyek a nagyobb sarkszámú mező egy-egy sarkosztásának távolságában fekszenek egymástól. Az alacsony frekvencia számára való tekercselést ez esetben egyszerűen úgy képezhetjük ki, hogy két, egymástól a kisebb sarkszámú mező egy-egy sarkosztásának távolságában fekvő pálcikát sorba kapcsolunk. Ezen helyzetben a kisebb sarkszámú mező ellentétes irányú feszültségeket létesít melyek azonban a pálcák egymásután kapcsolása

Next

/
Thumbnails
Contents