72707. lajstromszámú szabadalom • Gép különböző frquenciájú váltakozó áramok átalakítására vagy egyidejű előállítására

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jEffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72707. sfeám. VII/g. OSZTÁLY­Gép különböző frekvenciájú váltakozó áramok átalakítására .vagy egyidejű. előállítására. BERGMANN-ELEKTRICITÁTS-WERKE A.-G. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1916 november hó 28-ika. Elsőbbsége 1915 december hó 8-ika. Különböző frekvenciájú váltakozó áramok frekvenciájának átalakítására vagy ezen ára­mok egyidejű előállítására egyetlen gépet használhatunk és ennek dacára mindkét frekvencia számára egymástól független működést érhetünk el, amennyiben az indukáló részt úgy képezzük ki, hogy cél­szerűen közös tekercselés segélyével kü­lönböző sarkszámú mezőket létesítsen, az indukált részt ellenben sajátságos módon kiképezett, megfelelő számú, egymástól füg­getlen tekercseléssel látjuk el. Ilyen gép a jelen találmány tárgya. Az újítás lényegét a mellékelt rajz nyo­mán ismertetjük. Itt első sorban az elren­dezésnek frekvencia átalakítónál való alkal­mazását vettük célba. A tekintetbe jövő szempontok azonban kettős generátorra' is minden további nélkül átvihetők. A) Indukált rész. Az 1. ábrán azt az esetet tételeztük fel, hogy az induktor két mezejének sarkszáma úgy viszonylik egymáshoz, mint 3 : 1. A mezőgörbéket az la. ábra mutatja és pedig a teljes vonalú görbe a kisebb sarkszámú mezőt a vonalkázottan föltüntetett görbe pedig a nagyobb sarkszámú mezőt ábrázolja-A két mező az eredményvonalakkal ábrá­zolt eredmény-mezővé tevődik össze. A magas frekvencia számára való indukált tekercselést úgy kell berendezni, hogy a kisebb sarkszámu mező nem képes benne feszültséget létesíteni. A pálcikákat (cséve­oldalakat) tehát úgy kell elosztani és kap­csolni, amint azt az lb. ábra mutatja. Ezen az ábrán három pálcika van feltüntetve, melyek a nag\T obb sarkszámú mező egy-egy sarkosztásával állanak el egymástól és sor­ban vannak egymással kapcsolva. Mind a három pálcika a kisebb sarkszámu mező ugyanazon sarka alatt fekszik. A pálcikák­ban tehát ez a mező három egyenirányu fe­szültséget létesít, melyek nagyságát és irá­nyát berajzolt nyilak jelzik. Ezek a feszült­ségek a soros kapcsolás folytán egymás ellenében hatnak és egymást megsemmisítik A pálcikában ugyanis a feszültség arányos az illető ponton lévő mezősűrűséggel. Sinus­alaku mezőnél, ha az egyik pálcika távol­sága a kisebb sarkszámu mező zérus pont­jától tetszőleges <p szöggel egyenlő, három egymásra következő pálcikára összesen oly feszültséget kapunk, melynek a Sin <p — sin (<p + 60°) + sin (© +120°) értékkel kell arányosnak lennie. Ez az érték minden © szögre nézve zérus­sal egyenlő. Ennek következtében az lb. ábra három pálcikájában feltüntetett feszültség

Next

/
Thumbnails
Contents