72704. lajstromszámú szabadalom • Írókészlet amelyen a tolltartók a tintatartókkal kölcsönös függési viszonyokban levő forgatható hengerek hoszirányú hornyaiban fekszenek

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. MAGY. gj* KIR 'SZABADALMI fSff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72704. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. írókészlet, amelyen a tolltartók a tintatartókkal kölcsönös függési viszonyban levő forgatható hengernek hosszirányú hornyaiban fekszenek. KLANTEN FRIGYES KÖNYVNYOMDATULAJDONOS BOTTROPBAN (VESZTFÁLIA). A bejelentés napja 1917 december hó 4-ike. Ismeretesek már olyan írókészletek, .amelyeken a tolltartók forgathatóan ágyazott hengernek hosszirányú hornyai­ban feküsznek, amely henger fogaskerék­áttétel útján a tintatartókkal olyan köl­csönös függési viszonyban van, hogy mindig csak az egymáíshoztartozó toll­tartó és tintatartó férhetők hozzá. Az ilyfajta ismert írókészletekben a tinta­tartók egy tokban forgathatóan ágyazott külön tartóban vannak elhelyezve. A toknak eltolható nyílása van, amely alatt a tintatartók a dobszerű tartó forgatása­kor megjelennek. A tintatartóknak for­gatható elrendezése azonban körülmé­nyes és hátrányos, mert tudvalevő, hogy kellően megtöltött tintatartókból már kis rázkódásra vagy lökésre is kifröccsen a tinta. A tintás edény tartójának fogantyú­ján kifejtett forgatható hatás a sugarak nagy különbözőségé folytán természete­sen a tarttónak lökéshez hasonló hirtelen mozgását idézi elő, ami gyakran a tinta kifröccsenését vonja maga után. Ennek a hátránynak a kikerülésére a találmány tárgyát tpvő írókészleten a tintalartók a szokásos módon egy fatömb­ben foglalnak helyet és csak a födelük mozgatható. A szándékolt kölcsönös füg­gési viszonyt avval érjük el, hogy a toll­tartókat magába fogadó henger fogas­kerék-hajtómű vagy más alkalmas szer­kezet útján hajtó kapcsolatban vasn a tintatartók forgatható födeleivel, úgy hogy a födelek . egymásután nyilnak, illetve záródnak. A mellékelt rajz a találmány tárgyának kiviteli példáját tünteti föl és pedig az 1. ábra az írókészlet fölülnézete, a 2. és 3. ábrák pedig keresztmetszetek az 1. ábra (x—x), illetve (y—y) vo­nalában A fából vfcgy efféléből készült (a) tömb vájataiban vannak a (b, c, d) tintatartók, (e) edények sitb. elhelyezve. Egy majd­nem hengeres üregben fekszik a tolltar­tókat magába fogadó, hosszirányú hor­nyokkal ellátott henger vagy dobalakú, (f) test. Minthogy az ábrázolt írókészlet­ben három tintatartó van, ennek meg­felelően a tolltartók száma is három (gl, g2, g3), a dobnak azonban célsze­rűen még egy negyedik hornya is van egy (h) irón elhelyezésére.

Next

/
Thumbnails
Contents