72704. lajstromszámú szabadalom • Írókészlet amelyen a tolltartók a tintatartókkal kölcsönös függési viszonyokban levő forgatható hengerek hoszirányú hornyaiban fekszenek

— 2 — Legegyszerűbb, ha maguk a tintatartók födelei fogaskerekek gyanánt vannak ki­képezve a szélükön alkalmazott fogakkal. Forgatásuk az (f) henger segítségével és pedig az (il, i2, i3) hajtócsavarok közve­títésével történik, amelyek közül a két első közvetlenül az (f) henger forgásten­gelyén, az (i3) hajtócsavar pedig az (f) henger (1) fogasívével kapcsolódó (k) fogaskerék tengelyén van elrendezve. Az ábrázolt kiviteli példában a (b és c) tintatartók előtt (m) tolltörlőik foglalnak helyet, amelyek legcélszerűbben az is­mert módom sertékből készülnek. Ezeket (n) kivágással ellátott (o) födelük, amely szintén fogaskerék gyanánt van kiké­pezve és a hozzátartozó tintatartófödél fogaival kapcsolódik, rendszerint zárva tartja. Minthogy a kiviteli példa szerint az (o) födelek kisebbek, mint a tintatar­tók födelei, azért figyelemmel kell len­nünk arra, hogy az (n) kivágásnak a toll­törlő fölé kell kerülnie, amidőn a hozzá­tartozó tintatartó nyitva van, azaz a (p) kivágás a (q) bemártó nyílás fölött foglal helyet. Valamely közbenső kereket kell tehát beiktatnunk, vagy más ugyanazon célra irányuló gondoskodást tennünk. Az elmondottakból már amugyis ki­tünű mükpdési mód rövid összefoglalás­ban a következő: Rendszerint a (h) irónt vagy effélét tartalmazó csatorna van fölül, amikor is valamennyi tintatartó és törlő zárva van. Az (f) testnek negyedkörnyi elforgatása után megjelenik a (gl) tolltartó és ekkor a (b) tintatartó födelének (p) nyílása a bemártó nyílás fölé kerül. Egyidejűleg a (b) tintatartó előtt lévő (m) tolltörlőt is szabaddá teszi a föléje jutott (n) kivágás További negyedkörnyi elforgatásra ; (g2) tolltartó kerül fölülre, s a (b) tinta tartó a hozzátartozó (m) tolRörlővel zá ródik, ellenben a (c) tintatartó a meg felelő tolltörlővel együtt megnyílik. í következő negyedkörnyi elforgatással zá rul a (c) tintatartó stb. és egyidejűleg megnyílik a (d) tintatartó. Az (e) tartók pótló részek, p. o. tollak törlőgumi stb. fölvételére valók. Az író készlet elején,(r) itató van fölfüggesztve amely iitiatópapirtekerosböl és fémken gyeiből áll. A külső itatópapir elh,aszná lódása után azt egyszerűen leszakítjuk é akkor az alatta fekvő réteg kerül hasz nálatba. i SZABADALMI IGÉNYEK. 1. írókészlet, amelyen a tolltartók for gathatóan ágyazott hengerek hossz irányú hornyaiban feküsznek, amel; henger a tintatartókkal kölcsönös füg gési viszonyban van, hogy mindij csak az összetartozó tolltartók é .•tintatartók kerüljenek fölszinre, azza jellemezve, hogy a henger fogaskerék mű vagy más alkalmas szerkezet út ján hajtókapcsolatban van a tinta tartók forgatható födeleivel, akként hogy a födelek egymásután nyílnak illetve záródniak. 2. Az 1. alatt védett írókészlelt kivitel alakja tolltőrlőkkel, azzal jellemezve hogy a tolltörlőik szintén forgathat* födelekkel vannak ellátva, amelyek : hozzátartozó tintatartók födéléivé egyidejűleg nyílnak, illetve záródnak (1 rajrtap melléklettel.) PAUM RÉUyéNVT^MMAo NYOMIÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents