72703. lajstromszámú szabadalom • Állítható csapóasztal különböző magassági helyzetekben rögzíthető asztallappal

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72703. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Állítható csapóasztal különböző magassági helyzetekbén rögzíthető asztallappal. KLANTEN FRIGYES KÖNYVNYOMDATULAJDONOS BOTTROPBAN (VESZTFÁLIA). A bejelentés napja 1917 november hó 5-ike. Állítható csapóasztalok, amelyeknek asz­tallapja annak tartóján különböző magas­sági helyzetekben rögzíthető, már ismerete­sek. Nem új az asztallapoknak vízszintes irányban eltolhatóan való elrendezése sem. A találmány lényegét ezzel szemben az teszi, hogy az asztallap tartójának függőleges vezetékei stb. külön lapon vannak elrendezve, amely vízszintes vezetékben eltolható, úgy hogy az asztallapot magasság- és oldalirány­ban egyaránt állíthatjuk. Az asztalfölület megnagyobbítására való, az asztallaphoz oldalt hozzátoldható lapokat vagy együtte­sen egy sinnel vagy egymástól függetlenül az asztallap keretébe bedugható külön-külön tartósinekkel kötjük az asztallaphoz. A mellékelt rajz az asztalnak két kiviteli példáját tünteti föl, és pedig az 1. ábra elülnézet lefordított asztallap­pal, a 2. ábra megfelelő oldalnézet, a 3. ábra ugyanolyan oldalnézet kitámasz­tott asztallappal, míg a 4—7. ábrák részletrajzok. A 8. ábra mindkét oldalán kiszélesbített asztallapnak fölülnézete a második kivitel­ben, a 9. ábra keresztmetszet a 10. ábra A—B vonalában, a 10. ábra pedig az asztallapnak alulnézete benne fekvő nagyobbító lapokkal. Az (1) asztallap oldalt ráerősített (6) csök­lókkal a (7) pont körül forgathatóan van (8) tartójához kötve, amely /függőleges (9) vezetékeken csúszik és a kivánt magassági helyzetben retesszel vagy effélével rögzíthető. A (9) vezetékek célszerűen két- fecskefark­szelvényű sinből állnak, amelynek megfele­lően a (8) tartó fecskefarkai aku hornyokkal van ellátva (5. ábra). Ezekben a vezetőhor­nyokban előnyöseri (10) görgők vannak ágyazva, hogy a (9) vezetősíneken való súrlódást lehetőség szerint csökkentsük. Az asztalnak magassági irányban való rögzítésre alkalmazott fetesz (12) rúgó hatása alatt álló kettős (11) kilincsből áll. amely leginkább a 4. ábrán vehető ki. A retesz kéz­zel kikapcsolható, mely célból az ujj beleka­paszkodására való (13) nyúlvánnyal van el­látva. A kilinccsel (14) fogak függőleges sura működik együtt, amelyeknek átjárása végett a (8) tartó közepén függőleges horony van kiképezve. A (11) kilincs felül is, alul is­belekapaszkodik valamelyik (14) fogba, úgy

Next

/
Thumbnails
Contents