72703. lajstromszámú szabadalom • Állítható csapóasztal különböző magassági helyzetekben rögzíthető asztallappal

— 2 — hogy az asztalnak nem szándékos függőle­ges eltolódása lehetetlenné válik. Az asztal, hogy oldalirányban is eltolható legyen, külön p. o. körkerek (15) lapon van 'elrendezve, amely vízszintes (16) vezetősine­ken oldalvást mozgatható. Ezek a vezetősínek legmegfelelőbben szintén fecskefark-kereszt­metszettel készülnek, s a (15) lap hátsó oldalán megfelelő (17) hornyok vannak kiké­pezve. Az asztallapnak használat közben való alátámasztására célszerűen a (15) lappal kapcsolatos (18) támasztékot alkalmazunk amely alul görgő segítségével (19) sinben vezetődik és talppontja körül előre mozgat­iható. A támaszték hosszúságának beállítá­sára külön háromszögalakú, állítható (21) rész van hozzátoldva. Az asztalfölület megnagyobbítása céljából az (1) asztallap, alsó oldalán a 6. és 7. ábra szerint két (23) lap van elhelyezve, amelye­iken egy-egy csap számára nyiiások vannak; helyzetükben való megtartásukat (24) sas­szögek biztosítják. A sasszögek kihúzása után e (23) lapok levehetők és a 7. ábrán látható módon oldalt az (1) asztallaphoz toldhatok. Ez úgy történik, hogy a rájuk ' erősített (25) csapokat az (1) lap megfelelő • oldalnyilásaiba illesztjük be, mire az (1) lap alá (25) sint erősítünk, amely a két (23) lapot egymással összeköti. A sin fölerősítése szintén peckekkel történik. A 8—10. ábrák szerint az asztallap alsó oldalának megfelelő vájataiban fekvő (23) lapokat, amelyeket ismert módon csapok és (24) sasszögek rögzítenek, az (1) asztallap­pal kapcsolatos (27) harántdarab biztosítja helyzetükben. A (27) harántdarabra támasz­kodnak az asztallap keretének (28) nyílásain .áldugható (29) tartósinek, amelyek külső végeiken (30) karokká szélesbednek, hogy a rájuk fektetendő (23) nagyobbító lapokat hathatósan alátámasszák. A. (23) lapok és a (29) síneknek (30) karjai oldható összeköt­hetésük céljából alkalmasan elrendezett fura­tokkal és csapokkal vannak ellátva. A tartósinek használaton kivül a szoká­sos asztallaptámasztékok módjára erősíthe­tők fel ós őrizhetők meg. Ugyanúgy a hasz­nálaton kívül az asztallapban fekvő nagyob­bító lapokhoz a (27) harántdarabon kivül förgőket is alkalmazhatunk az asztallapon. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Állítható csapóasztal, amelynek asztal­lapja különböző magasságokban rögzít­hető, azzal jellemezve, hogy az asztal­lap (8) tartójának, vezetékei stb. külön (15) lapon vannak elrendezve, amely víz­szintes vezetéken jár, hogy az asztal magában véve ismert módon oldalirány­ban is el legyen tolható. 2. Az 1. alatt védett csapóasztal kiviteli alakja az asztalfölület megnagyobbítá­sára oldalt hozzátoldható lapokkal, azzal, jellemezve, hogy a hozzátoldásra a szo­kásos módon csapokkal ellátott lapokat az asztallap alá fektetett (25) sin köti össze. 3. Az 1. és 2. alatt védett csapóasztal kivi­teli alakja, azzal jellemezve, hogy az oldalt hozzátoldható (23) lapokat egymás­tól függetlenül egy-egy az asztallap kere­tébe bedugható, külső végén (30) karokká kiszelesfedő, külön (29) sin köti csapok és furatok alkalmazása mellett az asz­tallaphoz, s hogy használaton kívül az asztallapban bennfekvő toldólapokat (27) harántdarab biztosítja ebben a helyze­tükben. (1 rajzlap melléklettel.) \ PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents