72702. lajstromszámú szabadalom • Talajművelő eljárás és eszköz annak foganatosítására főként kötött talajoknak egy művelettel való teljes porhanyósításához

lyettesítésére, vagy pedig csupán száll­ítási utáni művelésre, pl. rögtörésre vagy egyéb műveletekre. Ezekkel szemben a görgőtárcsákat a jelen találmány sze­rinti új művelési módhoz a tetszőleges mélységű talajíö] lazításhoz a szántás ki­zárólagos helyettesítésére és egyben a talaj teljes porhanyításához alkalmazzuk s ennek megfelelően úgy rendezzük el ezeket a tárcsákat, hogy ezt a célt a leg­egyszerűbben és leghatékonyabban ér­thessük el. A tárcsákat aszerint vagy a rajz 1. ábrája szerint teljesen sík oldalfölíiletek­­kel, egyoldalúan lerézselt éllel, lehetőleg csekély faivastagsággal, vagy pedig a 2. ábra szerint tányérhoz hasonló, azaz egyik oldalukon kissé homorú alakban képezzük ki, s azután megfelelő számú ilyen tárcsát a haladás irányában egy­mással párhuzamos, de egymáshoz ké­pest. hátrafelé fokozatosan eltolt hely­zetben rendezünk el (lásd 3. ábrát) úgy, hogy a haladás irányára merőleges ten­gelyeik (minden tárcsának külön ten­gelye van) közvetlen egymás mögé ke­rülnek mimellett a tárcsák közötti távol­ság csak akkora, amekkora az egy-egy tárcsával levágandó szalagalakú földsáv vastagsága (célszerűen csak 3—t cm.). Ennek a földsávnak ugyanis olyan vé­konynak kell lennie, hogy az a tárcsa előlialadása folytán történő levágása és a. tárcsa vastagságának megfeleő mér­tékben való meghajlítása, ill. oldalirányú eltolása, alkalmával fokozatosan egészen apró részekre széttöredezzék. Ez a mű­ködés természetesen föltételezi, hogy a talaj elegendőképen száraz és merev le­gyen, ami egyébként más művelési el­járásoknál is föltétel, mert világos, hogy elázott, ragadósan képlékeny talajban porhanyítást semmiféle eszközzel elérni nem lehet. A 3. ábrából látható, hogy az (.1) tárcsák egy rombuszalakú (2) keretbe vannak foglalva, amennyiben (3) tenge­lyeik a keretnek (4) hamutartóin ágyaz­­tatnak úgy, hogy a tárcsák mindegyike saját tengelye körül forogva gördülhet. Látható, hogy a legelői haladó tárcsa .csak fölmetszi a talajt, keskeny, de mély barázdát hagyva maga után, ellenben a következő tárcsa, amely a barázda szé­lén halad, már szalagalakú földsávot vág le, amelyet egyben lerézselt élénél fogva fokozatosan az első tárcsa által vágott barázda felé terel s ezáltal eltördeli. A harmadik és a következő tárcsák is ugyanígy működnek. A tárcsákat a ren. delkezésre álló vonóerőnek megfelelő számban rendezzük el. Megjegyzendő, hogy jelentékenyebb ellenállást csak a legelői haladó tárcsa fejt ki, amennyiben ennek kell úttörőként az egészen érintet, len talajba behatolnia, míg a többiek már jóval könnyebb munkát végeznek. Hogy az egyoldalú lerézselés folytán keletkező nagy oldalnyomást kikerüljük, ill. ellensúlyozzuk, a 4. ábra szerint a i tárcsákat felerészben megfordított hely­zetben rendezhetjük el, ez esetben is ter­mészetesen szintén lépcsőzetesen eltol­­tan helyezve el az egymás melletti tár­csákat. Ez esetben az (5) keret két rom­buszból összetett alakot vesz föl. Elöl­járó, vagyis középső tárcsa gyanánt ek­kor célszerűen mindkét oldalán lerézselt ((5) tárcsát alkalmazunk. Az egy vagy több keretet aztán alkal­mas módon kerekre szereljük olyképen, hogy magassági irányban beállítható le­gyen; munkához a kellő mélységig le­süllyeszthetjük, üzemen kívüli szállítás­hoz pedig fölemeljük annyira, hogy a tár­csák élei a talaj, ill.úttest fölé emeltes­senek. A talajművelés mélységét a tárcsák átmérőjének kellő megválasztása mellett a gép önsúlya, ill. a keret megterhelése szabja meg. A tárcsák vagy csak egyszerű gördülő mozgást végezhetnek, vagy pedig erő­­művileg forgathatók, pl. motoros hajtás esetén. Ha vontatás esetén a menetirány­nyal ellenkező értelemben forgatjuk a tárcsákat, akkor kisebb önsúly mellett is aránylag mélyebb járatot érhetünk el.

Next

/
Thumbnails
Contents