72694. lajstromszámú szabadalom • Égési erőgép sűrű vagy szilárd tüzelőanyagok számára

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. _____ MAGY. gjjW KIR SZABADALMI ||W HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72694. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Égési erőgép sűrű vagy szilárd tüzelőanyagok számára. GEBR. WEIKERSHEIMER CÉG MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1917 május hó 17-ike Jelen találmány tárgya égési erőgép sűrű vagy szilárd tüzelőanyagok szá­mára, mely azáltal tűnik ki, hogy a tü­zelőanyagnak az elgázosító- és elégési térbe való bevezetése sugáralakban és löketszerűen történik, még pedig két vagy több, egy kétszeresen vagy többszö­rösen derékszögűin megtört folytonos vezetékben egymás mögött elrendezett változó mozgású dugattyúk által. A dugattyúknak ezen egymásmögö tti, egy folytonos, vezetékben való elrende­zése által külön elzárószelepeknek vagy tolóké knak beépítése nélkülözhető, mi­vel a dugattyúk a vezetéket az elgázosító­térrel szemben egyidejűleg elzárják. A sugárvezetékngk tömítését továbbá azál­tal emelhetjük, hogy a vezetéknek az el­gázosítótérbe torkoló vége pl. fűrész vagy hasonló alakú keresztmetszettel bíró ro­vátkás mélyedésekkel lesz ellátva, me­lyek a tüzeloanyagsugarat hordják és úgy ágyazzák be, hogy a vezetékkerületen egy kacskaringó? út képződik. Ezen ro­vátka alakú mélyedések elhárítják azt is, hogy a tüzelöanyagsugár előretolásánál az utóbbi által az eJgázosítótér előtt levő dugattyú előtt egy nagvobb rész tüzelő­anyag, mint az t!egéshez szükséges, ma­gától utánacsússzon és az elgázosítótérfee: átlépjen. A csatolt rajzon egy ilyfajila égési erő­gép van metszetben ábrázolva. Az (a) munkahenger a ietején elrende­zett (b) elgázosító-, illetve elégési térrel, egy vagy több változtatható és szabályoz­ható kiömlési nyílással bíró (e) fúvókák­által áll kapcsolatiban. A tüzelőanyag bevezetése két vagy több folytonos, derékszögűén megtört (d) vezetékben, az egymásmögöíl elren­dezett (e, f) dugattyúk által történik, me­lyeik fölváltva hajtatnak meg. A tüzelő-, anyagsugár vége nyugalmi helyzetében a (b) elgázosítótérben szembenfekvő (c) fúvókéból kitóduló sűrített gázok hatása alatt áll, melyek állal a vége a megköze­lítő elgázosító hőmérsékletre hozalik. A gép benzinnel, vagy petróleummal haj­tatik meg. A meghajtásra a (g) csődarab­kába beépíthető egv elektromos hevítő is. Ahelyett, hogy a (d) vezetéket simán az elgázosítótérbe torkoltassuk, egy (ih) toldatda rabot iktatunk közbe, mely be­lülről pl. fűrészfogszerű vagy hasonló keresztmetszettel bíró i(i) rovátkás mé­lyedéseket tüntet föl, melyek a kerüle­ten egy kacskaringó alakú útat képeznek..

Next

/
Thumbnails
Contents