72693. lajstromszámú szabadalom • Fémet pótló anyagból készült szifónfej

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. V MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72698. szám. XVIII/a. OSZTÁLY Fémet pótló anyagból készült szifónfej. SÜSS ÉS FRIEDMAN CÉG GÉPGYÁR ÉS SZIFÓNÖNTŐDE BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 november hó 8-ik&. A találmány tárgya fémet pótló anyag­ból, mint pl. poreellánból vagy hasonló anyagból készült sifonfejre vonatkozik és lényegében abban áll, hogy a folyadékot kibocsátó szájdarab két vagy több rész­ből álló és a palack nyakára erősíthető hüvelyben központosán és tömítetten olykép van tartva, hogy a szájdarab bizo­nyos határok között ide-oda forgatható, miáltal a szájdarab a palack belsejével közlekedésbe hozatik, úgy hogy a palack folyadéktartalma kibocsátható és ha a szájdarabot eredeti helyzetébe visszafor­gatjuk, a palack elzáratik. Mellékelt rajzon a találmány tárgyának két foganatosítási alakja van föltüntetve és természetes, hogy tetszés szerinti fém­pótló anyagból, méretben, alakban és kivitelben készíthető anélkül, hogy a ta­lálmány lényegétől eltérnénk. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alaknak hosszmetszete. A 2. ábra fölülnézete. A 3.. ábra egy másik foganatosítási alak­nak oldalnézete. Az (1) szájdarab: mely az 1. ábra sze­rint lefelé és a (3) ábra szerint fölfelé van irányítva, alsó nagyobb átmérőjű (2) toldatánál íogva a (3) és (4) darabból álló és az (5) palacknyakot körülzáró hüvely által központosán és forgathatóan van tartva. A hüvely két része (6) nyúl­ványaiknál .fogva a (7) csavarok segélyé­vel van egymással összekötve, úgy hogy a szájdarab beszerelése és tisztítás céljá­ból könnyen széjjelvehető. Az (5) palack­nyakban egy (8) furattal ellátott rugal­mas anyagból készült (9) dugó foglal helyet, melynek alsó részébe az 1. ábra szerint az ismeretes (10) folyadékvezető­csövecske dugható, míg a 3. ábra szerint ezen csövecske mellőztetik. Ezen (9) dugónak a palacknyakból kinyúló na­gyobb átmérőjű és a (3, 4) hüvelynek egy kúpos fölületű (11) vájatában, illetve hornyában az elforgatás ellen biztosított (22) tárcsáját az (1) szájdarab alsó (2) toldata tömiteiten nyugszik és az excen­trikusan végződő (8) és (13) furataik a szájdarabnak elforgatása által egymást födik, úgy hogy ekkor a szájdarab a pa­lack folyadéktartalmával közlekedik. Ha a szájdarabot eredeti helyzetébe vissza­forgatjuk, a két fúrat egymást nem födi és ekkor a palack el van zárva. A száj­darab forgatásának határolása céljából,

Next

/
Thumbnails
Contents