72692. lajstromszámú szabadalom • Beállíható üreges szopóka szivarkák számára

Megjelent 11)18. évi szeptember hó 21-én. MAGY. ggv KIR. SZABADALMI jSj&B HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72692. szám, VI/©. OSZTÁLY Beállítható üreges szopóka szivarkák számára. SASSENBERG FRIGYES FÓGÉPÉSZ A CSÁSZÁRI TENGERÉSZETNÉL KIELBEN (JELENLEG AZ S. M. S. ,,HAMBURG"-ON). A bejelentés napja 1917 május hó 9-ike Elsőbbsége 1916 májas hó 22-ike. A találmány tárgya üreges szopóka iszivarkák számára, amely úgy van ala­kítva és a szivarkahiivellyel akként van szilárdan összekötve, hogy szállítás céljá­ból egészen a szivarkára lehet tolni, á használathoz pedig előtt; húzható, mi­közben 1. a szopókának a szivarkával való lég­mentes összefüggését nem bontjuk meg s 2. a szopóka előrefaúzásának mértéke akiként van határolva, hogy a szopókát, kihúzásakor bizonyos helyzetben jól érezhető ellenállás tartja fogva s ily mó­don a szopókának túlságos kihúzása vagy pedig egész lehúzása a szivarkáitól meggátoltatik, 3. a szivarkának merev állása a szopó­kában kihúzott szopóka esetén is bizto­sítva van. A csatolt rajzon a találmány két kivi­teli példáját tüntetjük föl és pedig: az 1. ábrán a szivarka egyik kiviteli alak­jának nézetét, visszatolt (m) szopókával, csomagolásra készen, s a 2. ábrán a használathoz kihúzott szo­pókával. A 3. és 4. ábrán ugyanezt a kiviteli pél­dát tüntettük föl hosszmetszetben, míg az 5. és a 6. ábra a második kiviteli pél­dát szemlélteti hosszmetszetben. A 7. ábrán a szivarkát a használathoz ki­húzott üreges szopókával nézetben látjuk föltünitetve, míg a 8. ábra a 7. ábra hosszmetszetét szem­lélteti. A beállítható üreges szopóka (első ki­viteli példa) az (m) hüvelyből áll, mely alsó végén a (b) karimával van ellátva, továbbá a csupán részben (t) dohánnyal töltött (fa) szivarkahüvelv üres (s) hü­velyrészéből. Az üres (s) hüvelyrész a (p) ponton az (m) hüvellyel szilárdam össze van kötve. Amidőn az (rh) hüvelyt a szivarkára egészen föltoljuk, az (s) hüvelyrész harisnyaszerüen ráhúzódik a (h) szivarkaburokra, az (m) hüvely előre­húzásakor pedig önmagán gördül le mindaddig, míg egészen ki van nyújtva, amikor a hüvelyt ebben a helyzetben fogva tartja. Evvel az elrendezéssel azt érjük el, hogy a szipka és a szivarka közötti töké­letesen légmentes kapcsolat mindig biz­tosítva van, és hogy a szopókát a szivar­káról nem lehet erőszak alkalmazása

Next

/
Thumbnails
Contents