72690. lajstromszámú szabadalom • Mótoros eke külön vontatógéphez kapcsolt ekével

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. _____ MAGY. KIR. SZABADALMI jÉgf' HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72690. szám. X/a. OSZTÁLY­Mótoros eke külön vontatógéphez kapcsolt ekével. GUSTAV PÖHL MA'SCHINEN- UND MOTORPFLUGFABRIK G. M. B. H. CÉG GÖSSNITZBEN. A bejelentés napja 1917 julius hó 28-ika. Elsőbbsége 1916 november hó 28-ika. Motoros ekéknél gondoskodni szoktak olyan berendezésről, mellyel az ekekeret leghátul lévő kerekét mechanikusan, azaz a gép által, magassági irányban be­állítani lehet, hogy az eketest mélyebben, vagy sekélyebben szántsa a földet. Ez a berendezés azonban eddig csak úgyneve­zett merev rendszerű, azaz magajáró mótorosekéknél volt használható, mert itt kézenfekvő volt az áttevőszerkezetnek egészen a leghátul lévő kerékig való ki­terjesztése. A jelen találmány szerint lazán hozzá­kapcsolt, azaz különálló ekekerettel ellá­tott mótorosekéknél, vagy egyéb talaj­müvelöszerszámoknál is lehetővé van téve valamennyi hordkeréknek a von­tatógépről való magasságirányú beállí­tása. Ismeretes ugyan már e célra lánc­hajtás használata, a jelen találmány sze­rint azonban azáltal létesítjük a központi elállítását, hogy az ekekereten fogaskere­ket ágyazunk központi kerékként, mely egyrészt hajtását a vontatógéptől kapja, másrészt mozgását azáltal viszi át vala­mennyi hordkerékre, hogy utóbbiak ama hajtókerekei, melyek a mozgást magas­ságirányú elállításra átalakítani vannak hivatva, ezzel a központi fogaskerékkel kapcsolatban állanak. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosításl példájá van be­mutatva és pedig az 1. ábrán a mótoroseke egy részének fölülnézete a hozzákapcsolt . ekekeret­tel és a 2. ábrán az ekekeret egyik hordkereké­nek magasságirányú elállító berendezése részben függélyesen metszve. A rajzolt foganatosítása példánál az (A) mótoroskocsi (vontatógép) a (B) ekeke­réttel a (C) közvetitőtag útján van össze­kötve. A (B) ekekeret három (Dl, D2 és DB) hordkereken nyugszik, egyebekben azonban tetszőleges kiképzésű lehet. Mindegyik (D) kerék magasságirányú elállítását azáltal érjük el, hogy a (D) kerekek meghajlított (E) tartókarjának (2. ábra) függélyes szára csavarorsónak van kiképezve, mely hosszában eltolha­tóan, de el nem foroghatóan van a (B) keretben agyazva és csavaranyaként (F^ csavarkerekeit hord. A (G) végnélküli csavar közveti tesf vei az (F) csavarikere­ket el lehet forgatni és ezzel az (E) tartó­kart a (D) kerékkel együtt föl- és lemoz-

Next

/
Thumbnails
Contents