72690. lajstromszámú szabadalom • Mótoros eke külön vontatógéphez kapcsolt ekével

gatni. A (G) csavar forgatása a végére földugott (H) kéziforgattyúval is végez­hető. A találmánynak megfelelően azon­ban ez az elforgatás mechanikus úton, az (A) vontátógépről is lehetővé van téve. E célra az (A) vontatógépről a forgó mozgást, az (I, K) megfordító közlőmű segélyével, az összetett (kétrészíű) (Ll, L2) hajtótengeiyen át, az (M) központi fogaskerékre visszük át, mely vízszintes síkban forgathatóan van a (B) ekekere­ten ágyazva. Ezzel az (M) kúpfogaskerék­kel ugyanis (N) fogaskerék áll kapcsolat­ban, mely az- (1/2) hajtótengelyrészen ül. A két (Ll, L2) hajlótengelyrész, kardán­csukló útján, vagy más módon lehet egy­mással összekötve, úgy hogy a (B) eke­keret szabad mozgása az (A) vontatógép­hez képest nincs gátolva. Az (M) kúpkerék már most arra való, hogy valamennyi, (Di, D2, D3) hord­kerék ieirt magasságirányú beállító­berendezését működtesse, illetve vala­mennyinek (G) csavarját elforgassa. Ezért az (M) kúpkeréktől megfelelő számú (01, 02. 03) hajtótengely van továbbvezetve minden egyes (D) hord­kerék (G, F) csavaros áttevőszerkezeté­hez. Ezek. a hajtótengelyek egyrészt a (G) csavarokat veszik föl, másrészt (Pl, P2, P3) kúpfogaskerekekkel vannak el­látva, melyek az (M) kúpkerékkel kap­csolódnak. Ily módon lehetővé válik, hogy a (B) ekekeret valamennyi (D) hordkerekét egyidejűleg állítsuk be magassági irány­ban. Ha az (0) tengelyeket (Ql, Q2, Q3) kikapcsolókkal látjuk el, akkor módunk­ban van, hogy minden egyes (D) kereket külön állítsunk be magassági irányban azáltal, hogy (rJ) kézifogantyút dugunk föl az illető tengely meghosszabbítását képező (G) csavar végére (1. a pontozott vonalakat!), mire azután az; illető (0) tengely újból való kikapcsolásával vala­mennyi (D) kereket ismét egyidejűleg az: (A) vontatógépről állíthatjuk el magas­sági irányban. Ez a berendezés főleg ott nagy fontos­ságú, ahol a (D) hotrdkerekek egyikéneik a többinél magasabban, vagy mélyebben kell állania. Az (Ll, L2) hajtótengely, mely a forgó mozgást az (A) vontatógépről a (B) eke­keret (M) fogaskerekére viszi át, mint már említettük, kardáncsuklóval lehet ellátva, vagy, mint a rajzon, (B) hajlé­kony tengelydarabbal, mely a két (Ll,. L2) tengelyrész. közé van iktatva. SZABADALMI IGÉNYEK. • 1. Mótoroseke külön vontatógéphez kap­csolt ekével, melynek hordkerekei a vontatógép motorja által mozgatandó áttevéssel magassági irányban elállít­hatok, mely mótoroseke jellemzője az, hogy az ekekeret hordkerekeinek ma­gasságirányú elállítása egyetlenegy, az ekekereten forgathatóan ágyazott fo­gaskerékről történik, mellyel vala­mennyi hordkerék, hajtókereke út­ján kapcsolatban áll, mely hajtókere­kek a hordkerekek magasságirányú beállítására való hajtótengelyeket for­gatnak el. 2. Az 1. pontban igényelt mótoroseke foganatosítási alakja, melynek jellem­zője az. hogy a hordkerekek magas­ságirányú elállítására való hajtóten­gelyek oldhatóan vannak összekötve közös hajtóművekkel. (1 rajilap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents