72688. lajstromszámú szabadalom • Dagasztógép

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. _____ MAGY. ^ KIR. SZABADALMI g||& HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72688. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Dagasztógép. MAIRICH & C° G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 december bó 4-ike. A találmány tárgya dagasztógép, mely­nek dagaisztókarja lefelé görbített, két­karú emelőből áll, amelynek forgási­pontja keresztcsuklóban van ágyazva, míg hajtott karja a hajtókeréknek egy nyílásában, célszerűen gömbcsapágy se­gélyével, elcsúszhatóan vat} vezetve. Ily gépeknél ismeretes a forgáspontot a füg­gőleges hajtókerék tengelyéhez képest a függőleges tengelysíkban kissé mé­lyebbre helyezni, úgy hogy a lefelé gör­bített dagasztókar vége által leírt térgör­bének fölső részében a dagasztókar a dagasztóemelő rövidített hajtökarja foly­tán, az ezen rész laposabb görbéje által már magában véve is megszabott sebes­ségnél nagyobb sebességet kap. A görbe alakja ezáltal azonban csak csekély vál­tozást szenved, nevezetesen megtartja a tengely síkjához képest szimmetrikus alakját. Ebből számos hátrány keletkezik, kü­lönösen akkor, ha a teknőt külön meg­hajtás megtakarítására maga a dagasztó­emelő hozza forgásba a tészta súrlódása következtében. Ahhoz, hogy a teknőt megállítsuk, hogy a dagasztókar legköze­lebbi bemártásakor a dagasztandó tészta egy másik része kerüljön megmunkálás alá, és hogy így a tömeg összes részei egyenletesen dolgoztassanak meg, külön külső fékre van szükség, mely azonban a teknőn súrlódó gumiszerveinek (gör­gők, saruk) elkopása folytán mind töké­letlenebbül működik, úgy hogy a teknő nem áll meg idejekorán és az egyenletes átgyúrást már nem biztosítja. Továbbá a görbe gályának ezen szempontból ked­vezőtlen, alakja folytán a dagasztókar végének kiemelkedése alkalmával tészta­részek hajittatnak ki a teknőből, ezen­kívül pedig a hajtókar hosszának a da­gasztókar változó terheléséhez való tö­kéletlen alkalmazkodása következtében a hajtás lökésszerű, úgy hogy 'a részek erős; igénybevételnek és kopásnak van­nak alávetve. A találmány szerint ezen hátrányokat azzal kerüljük el, hogy a hajtókerék nem függőlegesen, hanem a vízszintes síkkal helyes szöget bezáró helyzetben van ágyazva, miáltal a dagasztókar sóikkal hegyesebb szög alatt görbíthető le és a forgáspontja nem fekszik a keréktengely függőleges síkjában, hanem ettől oldalt. Ezáltal a dagasztóemelő hajtókarja által leírt pálya torzfölületű kúpot burkol, melynek csúcsa a dagasztóemelőnek a

Next

/
Thumbnails
Contents