72688. lajstromszámú szabadalom • Dagasztógép

forgástengely síkjához képest a szimme­trikusan fekvő forgáspontja. Ezáltal tehát nem csupán a dagaszt óikar végének se­bessége fokoztatik a térgörbe fölső lefu­tásában, hanem a tésztán belül, a mé­lyebben fekvő pályarészeken végbemenő mozgása is lényeges változást szenved, még pedig oly értelemben válik aszimme­trikussá, hogy a legmélyebb pontjának elérése után, a dagasztókarnak eddig a teknőt forgató vége sajátszerű hátra* menő mozgást végez, miáltal a tésztát megemeli és simítja, ezenkívül pedig a teknőt megállítja, anélkül, hogy a dagasz­tandó anyagot kiröpítené. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példaképem megoldási alakja van föltüntetve, még pedig az 1. ábrában függőleges metszetben, a 2. ábrában pedig alaprajzban, részben metszve. Az (a) hajtókerék síkjával a vízszintes síkhoz képest hegyes szög alatt van ágyazva. A dagasztóemelö az (n, d, c) kereszjtosuklóban van ágyazva. Mint az 1. és 2. ábrából látható, a keresztcsukló­nak 4—4, tengelye a kerék 1—1 forgás­tengelyéhez képest szöget zár be és a 2—2 és 3—3 vonalak által megszabott síkban a kerék forgástengelyét tartal­mazó függőleges síkhoz képest oldalt fek­szik. A dagasztóemelőnek (d, c) hajfó­karja az (i) golyóban van csúszhatóan ágyazva és torzkúp fölületet ír le, miáltal a (d) forgáspontnak és a ferde (a) ke­réknek sajátszerű elrendezése folytán meredeken lefele görbített (f) dagasztó­kar vége által leírt térgörbe a föntemlí­tett aszimmetrikus alakot nyeri a legmé­lyebb helyen fekvő fordulóponttal. A teknő tengelye emellett a hajtókerék 2—2 középtengelyével összeeshetik, tehát a (g) teknőt a dagasztókarral való for­gatás céljából nem kell a hajtókerék közepéhez képest eltolva ágyazni. A da­gasztókar az anyagba merül, a tésztát a hajtókar hosszának fokozódó növekedé­sével dagasztja, végével a tésztát megfor­dítja, ezt megsimítja1 és fék nélkül ideje­korán föltartja á teknőt, anélkül, hogy tésztát dobna ki. • SZABADALMI IGÉNY. Dagasztógép lefelé görbített, keresztcsuk­lóban ágyazott és hajtókarjával a hajtókerékben eltolhatóan vezetett dagasztóemelővel, jellemezve azzal, hogy az (a) hajtókerék síkjával a víz­szintes síkhoz képest hegyes szög alatt van ágyazva és hogy a keresztcsukló­nak (4—4) tengelye úgy az (1—1) hajtókeréktengelyhez, mint a függőle­ges (2—2), (3—3) síkkereszthez képest oldalt eltolva van elrendezve, úgy hogy a (c, d) hajtókar torzkúpot ír le. \ (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 nésevÉNY TÁS8A&Á0 NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents